ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Σχολιάστε κάθε άρθρο, κάνετε προτάσεις για τυχόν αλλαγή του και ψηφίστε.

 • Αρχείο

 • Kατηγορίες

 • Advertisements

‘Αρθρο 102 – (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης)

Posted by Διαβούλευση στο 20/03/2012

ΙΣΧΥΟΝ  ΑΡΘΡΟ

1. Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Νόμος καθορίζει το εύρος και τις κατηγορίες των τοπικών υποθέσεων, καθώς και την κατανομή τους στους επί μέρους βαθμούς. Με νόμο μπορεί να ανατίθεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης η άσκηση αρμοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του Κράτους.

2. Oι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Oι αρχές τους εκλέγονται με καθολική και μυστική ψηφοφορία, όπως νόμος ορίζει.

3. Με νόμο μπορεί να προβλέπονται για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών ή την άσκηση αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης αναγκαστικοί ή εκούσιοι σύνδεσμοι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που διοικούνται από αιρετά όργανα.

4. Το Κράτος ασκεί στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης εποπτεία που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους. O έλεγχος νομιμότητας ασκείται, όπως νόμος ορίζει. Πειθαρχικές ποινές στα αιρετά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκτός από τις περιπτώσεις που συνεπάγονται αυτοδικαίως έκπτωση ή αργία, επιβάλλονται μόνο ύστερα από σύμφωνη γνώμη συμβουλίου που αποτελείται κατά πλειοψηφία από τακτικούς δικαστές, όπως νόμος ορίζει.

5. Το Κράτος λαμβάνει τα νομοθετικά, κανονιστικά και δημοσιονομικά μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση της αποστολής και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με ταυτόχρονη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη διαχείριση των πόρων αυτών. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την απόδοση και κατανομή, μεταξύ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των φόρων ή τελών που καθορίζονται υπέρ αυτών και εισπράττονται από το Κράτος. Κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από κεντρικά ή περιφερειακά όργανα του Κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση συνεπάγεται και τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τον καθορισμό και την είσπραξη τοπικών εσόδων απευθείας από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

ΠΡΟΤΑΣΗ  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1. Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου,  δευτέρου και τρίτου βαθμού. Υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Με νόμο μπορεί να ανατίθεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης η άσκηση αρμοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του Κράτους.

2. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.

Από τους οικονομικούς πόρους που αποδίδει η περιοχή εκάστου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης παρακρατείται πρώτα από τον οικείο οργανισμό το προβλεπόμενο από τον νόμο ποσοστό, το δε υπόλοιπο αποδίδεται στην κεντρική διοίκηση.

Με ειδικό νόμο μπορεί να ανατεθεί στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης η συλλογή δημοσίων εσόδων.

3. Οι αρχές των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης εκλέγονται με καθολική και μυστική ψηφοφορία, από τους Έλληνες πολίτες, με δύο ξεχωριστά  ψηφοδέλτια, ένα για τον Δήμαρχο, Νομάρχη ή Περιφερειάρχη κατά περίπτωση, οι οποίοι εκλέγονται με απόλυτη πλειοψηφία και ένα για τα αντίστοιχα συμβούλια για τα οποία ισχύει η εκλογή τους με το σύστημα της απλής αναλογικής. Σε περίπτωση που υποψήφιος δήμαρχος, νομάρχης ή περιφερειάρχης αντίστοιχα, δεν συγκέντρωση απόλυτη πλειοψηφία, η εκλογή επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή μεταξύ των δύο σχετικώς πλειοψηφισάντων.

Με ενυπόγραφη πρόταση πολιτών που εκπροσωπούν το 5% του εκλογικού σώματος, προκηρύσσεται υποχρεωτικά τοπικό δημοψήφισμα για οποιοδήποτε τοπικό θέμα. 

Νόμος μπορεί να προβλέψει την εκλογή από το λαό  αιρετού επικεφαλής της Αστυνομίας κάθε νομού.

4. Οι σχέσεις Κεντρικής Διοίκησης  και Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθορίζονται με νόμο που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών.

5. Για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών ή την άσκηση αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης δύνανται σύνδεσμοι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης να συνεργάζονται  μεταξύ τους και να διοικούνται για τους σκοπούς αυτούς από αιρετά όργανα.

6. Το Κράτος ασκεί στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης εποπτεία που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους.

7. Τα αιρετά όργανα τοπικής αυτοδιοίκησης λογοδοτούν δημόσια ενώπιον των πολιτών και εκπίπτουν αυτοδικαίως του αξιώματός των σε περίπτωση ποινικής καταδίκης τους για τα αδικήματα που προβλέπει ο νόμος.

 

6 Σχόλια to “‘Αρθρο 102 – (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης)”

 1. ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ said

  ΠΡΟΤΑΣΗ

  Άρθρο 102
  1. Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Νόμος καθορίζει το εύρος και τις κατηγορίες των τοπικών υποθέσεων, καθώς και την κατανομή τους στους επί μέρους βαθμούς. Με νόμο μπορεί να ανατίθεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης η άσκηση αρμοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του Κράτους.
  2. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Οι αρχές τους εκλέγονται με καθολική και μυστική ψηφοφορία, με δύο κάλπες ξεχωριστά για τον Δήμαρχο, Νομάρχη ή Περιφερειάρχη, οι οποίοι εκλέγονται με απόλυτη πλειοψηφία και χωριστά για τα αντίστοιχα συμβούλια, όπου ισχύει η εκλογή με το σύστημα της απλής αναλογικής.
  3. Με νόμο μπορεί να προβλέπονται για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών ή την άσκηση αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης αναγκαστικοί ή εκούσιοι σύνδεσμοι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που διοικούνται από αιρετά όργανα.
  4. Οι σχέσεις Κράτους και Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθορίζεται με νόμο που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών.
  5. Νόμος μπορεί να προβλέψει την εκλογή από το λαό του αιρετού επικεφαλής της Αστυνομίας κάθε νομού.

  • spyros rizos said

   μήπως τα πάντα ανήκουν στο λαό; τι σας λέει τούτη η πρόταση;

   Άρθρο 102

   1. Η διοίκηση των [ανθρώπινων υποθέσεων] ανήκει στους ίδιους τους πολίτες. Υπέρ των Δημοτικών Συνελεύσεων συντρέχει τεκμήριο άμεσης αρμοδιότητας όλων των πολιτών.
   η συνέλευση =οι πολίτες –καθορίζουν δια βοής το εύρος και τις κατηγορίες των τοπικών υποθέσεων, καθώς και την κατανομή τους στους επί μέρους βαθμούς. Οι συνελεύσεις αναθέτουν αρμοδιότητες σε αιρετές αντιπροσωπίες που συνιστούν αποστολή του από και για το σύνολο των Πολιτών.
   2. Οι τοπικές κοινωνίες έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Οι αρχές τους εκλέγονται με καθολική και φανερή ψηφοφορία από τις συνελεύσεις, πάντα ως αιρετοί μέχρι την επόμενη συνέλευση. Από τους εκλεγμένους η συνέλευση πάλι ορίζει τις θέσεις συμβούλων Δημάρχου –περιφερειάρχη όπου ισχύει η εκλογή με το σύστημα της απλής αναλογικής.
   3. Δια μέσου της συνέλευσης καθορίζονται η εκτέλεση έργων –παροχή υπηρεσιών και άσκηση αρμοδιοτήτων στις διάφορες κοινές υπηρεσίες.
   4. Οι σχέσεις Δήμου και Πολιτείας καθορίζεται με νόμο που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου εκλογικού σώματος.
   5. Από τις συνελεύσεις Πολιτών γίνεται εκλογή του αιρετού επικεφαλής της Αστυνομίας κάθε νομού.

   και βέβαια μη ξεχνάτε, στο μέλλον ιδρύουμε σχολές αγωγής του Πολίτη, στη θέση των σχολών Ευελπίδων και αστυνομίας
   όπου όλοι [Νέες -Νέοι] θα [σπουδάζουν και Υπηρετούν]
   για τουλάχιστον 7 χρόνια, αντί στρατιώτες ή αστυνόμοι [υπηρέτες της κοινωνίας]

   η αυριανές γενεές θα ξεχάσουν την σημερινή προχειρότητα από απογοητευμένη νεολαία -άστεγους Εγκαταλειμμένα παιδιά, πεινασμένους κι όλη αυτήν την αθλιότητα που ζούμε σήμερα.
   Είμαστε ζωντανά κύτταρα της κοινωνίας κι όχι κλοτσοσκούφια του κάθε τσαρλατάνου.
   ως ζωντανά λογικά κύτταρα της κοινωνίας είμαστε όλοι μας άμεσα υπεύθυνοι για ότι κι να συμβαίνει γύρω μας.

 2. Πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση

 3. βασιλης said

  πολλα νησια ανηκουν σε νομαρχιακη αυτοδ. κλπ. Αυτο τους στερει την ανεξαρτησια ομως. Πρεπει να υπαρξει διαταξη που θα εξαιρει πχ ενα νησι απο τη συμμετοχη σε νομαρχιακη αυτοδ. και δικαιωμα αμεσης ανεξαρτητοποπιησης για λογους αμεσης αναζοωγοννησης της τοπικης κοινωνιας και επιχειρηματικοτητας

 4. […] ‘Αρθρο 102 – (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης) […]

 5. […] Δημοσιεύθηκε στο Uncategorized | 4 Comments » […]

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: