ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Σχολιάστε κάθε άρθρο, κάνετε προτάσεις για τυχόν αλλαγή του και ψηφίστε.

‘Αρθρο 90 – (Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο)

Posted by Διαβούλευση στο 20/03/2012

ΙΣΧΥΟΝ  ΑΡΘΡΟ

1. Oι προαγωγές, τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις των δικαστικών λειτουργών ενεργούνται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από απόφαση ανώτατου δικαστικού συμβουλίου. Αυτό συγκροτείται από τον πρόεδρο του οικείου ανώτατου δικαστηρίου και από μέλη του ίδιου δικαστηρίου που ορίζονται με κλήρωση μεταξύ εκείνων που έχουν τουλάχιστον δύο ετών υπηρεσία στο δικαστήριο αυτό, όπως νόμος ορίζει. Στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης μετέχει και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, καθώς και δύο Αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου που ορίζονται με κλήρωση μεταξύ εκείνων που έχουν τουλάχιστον δύο ετών υπηρεσία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, όπως νόμος ορίζει. Στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο του Συμβουλίου της Επικρατείας και της διοικητικής δικαιοσύνης μετέχει και ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας που υπηρετεί σε αυτά για τα θέματα που αφορούν τους δικαστικούς λειτουργούς των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και της Γενικής Επιτροπείας. Στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου μετέχει και ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας που υπηρετεί σε αυτό.

Στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο μετέχουν χωρίς ψήφο και δύο δικαστικοί λειτουργοί του κλάδου στον οποίο αφορούν οι υπηρεσιακές μεταβολές, βαθμού τουλάχιστον εφέτη ή αντίστοιχου, που επιλέγονται με κλήρωση, όπως νόμος ορίζει.

2. Το συμβούλιο της παραγράφου 1 συγκροτείται με αυξημένη σύνθεση, όπως νόμος ορίζει, όταν κρίνει για προαγωγές στις θέσεις των συμβούλων της Επικρατείας, αρεοπαγιτών, αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου, συμβούλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Προέδρων Εφετών και Εισαγγελέων Εφετών, καθώς και για την επιλογή των μελών των Γενικών Επιτροπειών των διοικητικών δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν και στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις της παραγράφου 1.

3. Αν ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαφωνεί με την κρίση ανώτατου δικαστικού συμβουλίου, μπορεί να παραπέμπει το ζήτημα στην ολομέλεια του οικείου ανώτατου δικαστηρίου, όπως νόμος ορίζει. Δικαίωμα προσφυγής έχει και ο δικαστικός λειτουργός στον οποίον αφορά η κρίση, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Κατά τη συνεδρίαση της ολομέλειας του οικείου ανώτατου δικαστηρίου ως δευτεροβάθμιου ανώτατου δικαστικού συμβουλίου ισχύουν οι διατάξεις των εδαφίων τρία έως έξι της παραγράφου 1. Στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου μετέχουν μετά ψήφου και τα μέλη της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.

4. Oι αποφάσεις της ολομέλειας ως δευτεροβάθμιου ανώτατου δικαστικού συμβουλίου για το ζήτημα που έχει παραπεμφθεί σε αυτήν, καθώς και οι αποφάσεις του ανώτατου δικαστικού συμβουλίου, με τις οποίες δεν διαφώνησε ο Υπουργός είναι γι’ αυτόν υποχρεωτικές.

5. Oι προαγωγές στις θέσεις του προέδρου και του αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενεργούνται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, με επιλογή μεταξύ των μελών του αντίστοιχου ανώτατου δικαστηρίου, όπως νόμος ορίζει. Η προαγωγή στη θέση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ενεργείται με όμοιο διάταγμα, με επιλογή μεταξύ των μελών του Αρείου Πάγου και των αντεισαγγελέων του, όπως νόμος ορίζει. Η προαγωγή στη θέση του γενικού επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενεργείται με όμοιο διάταγμα με επιλογή μεταξύ των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της αντίστοιχης Γενικής Επιτροπείας, όπως νόμος ορίζει. Η προαγωγή στις θέσεις του γενικού επιτρόπου των διοικητικών δικαστηρίων ενεργείται με όμοιο επίσης διάταγμα με επιλογή μεταξύ των μελών της αντίστοιχης Γενικής Επιτροπείας και των προέδρων εφετών των διοικητικών δικαστηρίων, όπως νόμος ορίζει.

Η θητεία του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και των Γενικών Επιτρόπων των διοικητικών δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τεσσάρων ετών ακόμη και αν ο δικαστικός λειτουργός που κατέχει τη θέση δεν καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας. O τυχόν υπολειπόμενος μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας χρόνος λογίζεται ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, όπως νόμος ορίζει.

6. Oι αποφάσεις ή πράξεις κατά τις διατάξεις αυτού του άρθρου δεν προσβάλλονται στο Συμβούλιο της Eπικρατείας.

 

ΠΡΟΤΑΣΗ  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1. Οι προαγωγές, των τακτικών δικαστικών λειτουργών διενεργούνται με αντικειμενικά κριτήρια σύμφωνα με όσα ορίζει  νόμος που ψηφίζεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών.

Αντικειμενικά κριτήρια αποτελούν ιδίως τα πειθαρχικά παραπτώματα, η ταχύτητα έκδοσης δικαστικών αποφάσεων, το ποσοστό των εκδοθεισών αποφάσεων οι οποίες εξαφανίστηκαν από ανώτερα δικαστήρια. Αντίστοιχα κριτήρια για τους Εισαγγελείς είναι ιδίως τα πειθαρχικά παραπτώματα, η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα δίωξης του εγκλήματος και η τήρηση του Συντάγματος και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών Ελευθεριών.

Ο Πίνακας προαγωγών του προηγούμενου εδαφίου επικυρώνεται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο που συγκροτείται από τον Πρόεδρο του οικείου ανωτάτου δικαστηρίου και από μέλη του ιδίου δικαστηρίου που ορίζονται με κλήρωση μεταξύ εκείνων που έχουν τουλάχιστον δύο ετών υπηρεσία στο δικαστήριο αυτό. Στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης μετέχει και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο του Συμβουλίου της Επικρατείας και της διοικητικής δικαιοσύνης μετέχει και ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας που υπηρετεί σε αυτά για τα θέματα που αφορούν τους δικαστικούς λειτουργούς των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και της Γενικής Επιτροπείας. Στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου μετέχει και ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας που υπηρετεί σε αυτό.

Ο Πίνακας προαγωγών αναρτάται δημόσια. Ο θιγόμενος μπορεί να προσβάλει τον πίνακα ενώπιον της Ολομελείας του οικείου ανωτάτου δικαστηρίου.

2. Οι τακτικοί δικαστές τοποθετούνται στην έδρα του οικείου δικαστηρίου και δεν μετατίθενται, ούτε αποσπώνται, ούτε μετατάσσονται παρά μόνο με την συναίνεσή τους, ή εξαιτίας πειθαρχικού ή άλλου παραπτώματος.

Οι πολίτες της έδρας του δικαστηρίου όπου υπηρετεί ο δικαστικός λειτουργός μπορούν με τοπικό δημοψήφισμα να αποφασίσουν την απομάκρυνσή του από την έδρα. Η τύχη του συγκεκριμένου δικαστικού λειτουργού θα κριθεί από το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

3. Η επιλογή στις θέσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου διενεργείται με κλήρωση μεταξύ των μελών του αντίστοιχου ανωτάτου δικαστηρίου. Ομοίως, η επιλογή στην θέση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου διενεργείται με κλήρωση μεταξύ των αντιεισαγγελέων του Αρείου Πάγου. Η θητεία των ανωτέρω είναι ετήσια. 

 

 

Advertisements

8 Σχόλια to “‘Αρθρο 90 – (Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο)”

 1. ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ said

  ΠΡΟΤΑΣΗ

  Άρθρο 90
  1. Οι προαγωγές, τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις των δικαστικών λειτουργών ενεργούνται από το ίδιο το δικαστικό σώμα όπως ορίζει νόμος που ψηφίζεται υποχρεωτικά από τα δύο τρίτα του όλου αριθμού των βουλευτών.
  2. Οι θέσεις του προέδρου και του αντιπροέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθορίζονται εκ περιτροπής διάρκειας ενός έτους μεταξύ των πέντε αρχαιοτέρων δικαστών, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις θα είναι αντιπρόεδροι για την ίδια περίοδο.

  • spyros rizos said

   δεν έχει νόημα τούτο το άρθρο εφόσον οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στη λαϊκή συνέλευση των πολιτών. οι προαγωγές και όλα τα συναφή περνάνε από [κόσκινο] θα έλεγα της [ΣτΠ =Συνέλευσης των Πολιτών]. επομένως
   το άρθρο 90

   ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. –

 2. Χρήστος Λυντέρης said

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  1.Οι τακτικοί δικαστές τοποθετούνται στην έδρα του οικείου δικαστηρίου και δεν μετατίθενται, ούτε αποσπώνται, ούτε μετατάσσονται παρά μόνο με την συναίνεσή τους, ή εξαιτίας πειθαρχικού ή άλλου παραπτώματος.
  2. Οι προαγωγές των τακτικών δικαστών διενεργούνται αποκλειστικά με αντικειμενικά κριτήρια (μόρια), σύμφωνα με όσα ορίζει ο σχετικός νόμος. Αντικειμενικά κριτήρια τα οποία λαμβάνονται υπόψη για την προαγωγή των δικαστών είναι τα πειθαρχικά παραπτώματα, η ταχύτητα έκδοσης δικαστικών αποφάσεων και η έκδοση αποφάσεων οι οποίες εξαφανίστηκαν από ανώτερα δικαστήρια για ανεπαρκή αιτιολογία, ή παραβίαση του Συντάγματος ή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, ή έγιναν αιτία να καταδικαστεί η χώρα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αντίστοιχα κριτήρια για τους Εισαγγελείς είναι τα πειθαρχικά παραπτώματα, η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα δίωξης του εγκλήματος και η τήρηση του Συντάγματος και της Ευρωπαικής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών Ελευθεριών.
  Ο Πίνακας προαγωγών του προηγούμενου εδαφίου επικυρώνεται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο που συγκροτείται από τον Πρόεδρο του οικείου ανωτάτου δικαστηρίου και από μέλη του ιδίου δικαστηρίου που ορίζονται με κλήρωση μεταξύ εκείνων που έχουν τουλάχιστον δύο ετών υπηρεσία στο δικαστήριο αυτό, παρουσία και του Προέδρου του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης μετέχει και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο του Συμβουλίου της Επικρατείας και της διοικητικής δικαιοσύνης μετέχει και ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας που υπηρετεί σε αυτά για τα θέματα που αφορούν τους δικαστικούς λειτουργούς των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και της Γενικής Επιτροπείας. Στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου μετέχει και ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας που υπηρετεί σε αυτό.
  Ο Πίνακας προαγωγών αναρτάται δημόσια ώστε να τίθεται εις γνώση των πολιτών. Ο θιγόμενος μπορεί να προσβάλει τον πίνακα ενώπιον της Ολομελείας του οικείου ανωτάτου δικαστηρίου.
  3. Η επιλογή στις θέσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου διενεργείται με κλήρωση μεταξύ των μελών του αντίστοιχου ανωτάτου δικαστηρίου. Ομοίως, η επιλογή στην θέση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου διενεργείται με κλήρωση μεταξύ των αντιεισαγγελέων του Αρείου Πάγου. Η θητεία των ανωτέρω είναι ετήσια.

 3. Χρήστος Λυντέρης said

  Αγαπητοί φίλοι, βασικά στοιχεία της παραπάνω πρότασής μου είναι τρία: (1) Το αμετάθετο των διακστών, ώστε να μην υπόκεινται σε πιέσεις για ευμενή ή δυσμενή μετάθεση, (2) η θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων προαγωγών ώστε να μην διενεργούνται περίπου αυθαίρετα όπως συμβαίνει σήμερα και (3) η επιλογή της ηγεσίας των δικαστηρίων με κλήρωση και όχι από την κυβέρνηση όπως προβλέπει το ισχύον σύνταγμα.

  • spyros rizos said

   Χρήστο, όλα αυτά που λες είναι σωστά μεν αναχρονιστικά δε

   είπα και επαναλαμβάνω, οφείλουμε να αλλάξουμε τρόπο σκέψης, επομένως, αλλάζουμε και παντελώς τη συμπεριφορά μας. όταν καταργήσουμε την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο =τον ίδιο τον καπιταλισμό, και γι’ αυτό οφείλουμε να εργαστούμε διανοητικά σε όλο μας το βάθος
   -να θέσουμε σε εφαρμογή άλλη [παιδεία] περί υπαρξιακής ισότητας και ισοτιμίας, να πάψουμε να σκεφτόμαστε πονηρά πως να τουμπάρουμε το συνάνθρωπο,
   να καταφέρουμε να αποδεχόμαστε τα λάθη μας,
   και άρα να μην χρειαζόμαστε καν δικαστές
   θα δεις ότι δεν χρειαζόμαστε ούτε τα μισά άρθρα από ότι έχουμε σήμερα.

   το άρθρο 89 επομένως καλύπτει πλήρως αυτά που θέλει και καλά το 90. πάμε για μια πλήρη ηθική κοινωνία Χρήστο, κι όχι πως θα αντιμετωπίζουμε τους πονηρούς το ζήτημα είναι να αποβάλουμε την πονηριά, κι αυτό γίνεται όταν οργανώσουμε κοινωνία υπαρξιακής ισότητας.

   αυτά προς το παρόν…

 4. Αναστασία Νισκοπούλου-Λουκά said

  Συμφωνώ με κ. Χρήστο Λυντέρη και θάθελα να συμπληρώσω: Πρέπει να διασφαλιστεί εντελώς ο τρόπος των τελικών αποφάσεων του ΣτΕ ωστε οι αποφάσεις αυτές να είναι πάντα υπερ της πλήρους και αδιαμφισβήτητης προστασίας της Εθνικής και Λαικής Κυριαρχίας, των Συνόρων της χώρας και υπερ των κατ’ ουσίαν και κατ’ επέκταση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ελλήνων Πολιτών. Θα πρέπει πιστεύω επίσης να συμπεριληφθεί έλεγχος των αποφάσεων αυτών αν πληρούν τα παραπάνω και σε αντίθετη περίπτωση να ακυρούται αυτή η απόφαση προ της εκδόσεώς της και να αποπέμπονται/τιμωρούνται ΑΜΕΣΑ όσοι αποφασίζουν εναντίον αυτών των Κυριαρχικών και Ουσιωδών Δικαιωμάτων. Πικρή πείρα έχουμε πρόσφατα απο την ανακήρυξη των Μνημονίων που καταστρατήγησαν όλα αυτά και αποφάσισαν στο ΣτΕ..οτι όλα τα Μνημόνια ..είναι Συνταγματικά και είδαμε οτι δεν ..άνοιξε ρουθούνι!!!!!!!!!! Οι συγκεκριμένοι είναι ακόμα στις θέσεις τους και ίσως να απαιτούν και..προαγωγή!!

 5. […] ‘Αρθρο 90 – (Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο) […]

 6. […] Δημοσιεύθηκε στο Uncategorized | 6 Comments » […]

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: