ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Σχολιάστε κάθε άρθρο, κάνετε προτάσεις για τυχόν αλλαγή του και ψηφίστε.

‘Αρθρο 14: (Ελευθερία του Τύπου)

Posted by Διαβούλευση στο 21/03/2012

ΙΣΧΥΟΝ  ΑΡΘΡΟ

1. Kαθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τους στοχασμούς του τηρώντας τους νόμους του Kράτους. 

2. O τύπος είναι ελεύθερος. H λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικό μέτρο απαγορεύονται.

3. H κατάσχεση εφημερίδων και άλλων εντύπων, είτε πριν από την κυκλοφορία είτε ύστερα από αυτή, απαγορεύεται. 

Kατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η κατάσχεση, με παραγγελία του εισαγγελέα, μετά την κυκλοφορία:

α) για προσβολή της χριστιανικής και κάθε άλλης γνωστής θρησκείας,

β) για προσβολή του προσώπου του Προέδρου της Δημοκρατίας,

γ) για δημοσίευμα που αποκαλύπτει πληροφορίες για τη σύνθεση, τον εξοπλισμό και τη διάταξη των ενόπλων δυνάμεων ή την οχύρωση της Xώρας ή που έχει σκοπό τη βίαιη ανατροπή του πολιτεύματος ή στρέφεται κατά της εδαφικής ακεραιότητας του Kράτους,

δ) για άσεμνα δημοσιεύματα που προσβάλλουν ολοφάνερα τη δημόσια αιδώ, στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.

4. Σ’ όλες τις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου ο εισαγγελέας, μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από την κατάσχεση, οφείλει να υποβάλει την υπόθεση στο δικαστικό συμβούλιο, και αυτό, μέσα σε άλλες είκοσι τέσσερις ώρες, οφείλει να αποφασίσει για τη διατήρηση ή την άρση της κατάσχεσης, διαφορετικά η κατάσχεση αίρεται αυτοδικαίως. Tα ένδικα μέσα της έφεσης και της αναίρεσης επιτρέπονται στον εκδότη της εφημερίδας ή άλλου εντύπου που κατασχέθηκε και στον εισαγγελέα.

5. Καθένας ο οποίος θίγεται από ανακριβές δημοσίευμα ή εκπομπή έχει δικαίωμα απάντησης, το δε μέσο ενημέρωσης έχει αντιστοίχως υποχρέωση πλήρους και άμεσης επανόρθωσης. Καθένας ο οποίος θίγεται από υβριστικό ή δυσφημιστικό δημοσίευμα ή εκπομπή έχει, επίσης, δικαίωμα απάντησης, το δε μέσο ενημέρωσης έχει αντιστοίχως υποχρέωση άμεσης δημοσίευσης ή μετάδοσης της απάντησης. Νόμος ορίζει τον τρόπο με τον οποίο ασκείται το δικαίωμα απάντησης και διασφαλίζεται η πλήρης και άμεση επανόρθωση ή η δημοσίευση και μετάδοση της απάντησης. 

6. Tο δικαστήριο, ύστερα από τρεις τουλάχιστον καταδίκες μέσα σε μία πενταετία για διάπραξη των εγκλημάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 3, διατάσσει την οριστική ή προσωρινή παύση της έκδοσης του εντύπου και, σε βαριές περιπτώσεις, την απαγόρευση της άσκησης του δημοσιογραφικού επαγγέλματος από το πρόσωπο που καταδικάστηκε, όπως νόμος ορίζει H παύση ή η απαγόρευση αρχίζουν αφότου η καταδικαστική απόφαση γίνει αμετάκλητη. 

7. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την αστική και ποινική ευθύνη του τύπου και των άλλων μέσων ενημέρωσης και με την ταχεία εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων.

8. Nόμος ορίζει τις προϋποθέσεις και τα προσόντα για την άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος.

9. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η οικονομική κατάσταση και τα μέσα χρηματοδότησης των μέσων ενημέρωσης πρέπει να γίνονται γνωστά, όπως νόμος ορίζει. Νόμος προβλέπει τα μέτρα και τους περιορισμούς που είναι αναγκαίοι για την πλήρη διασφάλιση της διαφάνειας και της πολυφωνίας στην ενημέρωση. Απαγορεύεται η συγκέντρωση του ελέγχου περισσότερων μέσων ενημέρωσης της αυτής ή άλλης μορφής. Απαγορεύεται ειδικότερα η συγκέντρωση περισσότερων του ενός ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης της αυτής μορφής, όπως νόμος ορίζει. Η ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης μέσων ενημέρωσης είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης που αναλαμβάνει έναντι του Δημοσίου ή νομικού προσώπου του ευρύτερου δημόσιου τομέα την εκτέλεση έργων ή προμηθειών ή την παροχή υπηρεσιών. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει και κάθε είδους παρένθετα πρόσωπα, όπως συζύγους, συγγενείς, οικονομικά εξαρτημένα άτομα ή εταιρείες. Νόμος ορίζει τις ειδικότερες ρυθμίσεις, τις κυρώσεις που μπορεί να φθάνουν μέχρι την ανάκληση της άδειας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού και μέχρι την απαγόρευση σύναψης ή την ακύρωση της σχετικής σύμβασης, καθώς και τους τρόπους ελέγχου και τις εγγυήσεις αποτροπής των καταστρατηγήσεων των προηγούμενων εδαφίων.

 

ΠΡΟΤΑΣΗ  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

 1. Kαθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά και γραπτά δια του τύπου τους στοχασμούς του. 

2. O τύπος είναι ελεύθερος. H λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικό μέτρο απαγορεύονται.

3. H κατάσχεση εφημερίδων και άλλων εντύπων, είτε πριν από την κυκλοφορία είτε ύστερα από αυτή, απαγορεύεται. 

Kατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η κατάσχεση, με παραγγελία του εισαγγελέα, μετά την κυκλοφορία:

α) για προσβολή κάθε θρησκείας,

β) για προσβολή του προσώπου του Προέδρου του Κράτους,

γ) για δημοσίευμα που αποκαλύπτει πληροφορίες για τη σύνθεση, τον εξοπλισμό και τη διάταξη των ενόπλων δυνάμεων ή την οχύρωση της Xώρας ή που έχει σκοπό τη βίαιη ανατροπή του πολιτεύματος ή στρέφεται κατά της εδαφικής ακεραιότητας του Kράτους,

δ) για άσεμνα δημοσιεύματα που προσβάλλουν ολοφάνερα τη δημόσια αιδώ, στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.

4. Σ’ όλες τις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου ο εισαγγελέας, μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από την κατάσχεση, οφείλει να υποβάλει την υπόθεση στο δικαστικό συμβούλιο, και αυτό, μέσα σε άλλες είκοσι τέσσερις ώρες, οφείλει να αποφασίσει για τη διατήρηση ή την άρση της κατάσχεσης, διαφορετικά η κατάσχεση αίρεται αυτοδικαίως. Tα ένδικα μέσα της έφεσης και της αναίρεσης επιτρέπονται στον εκδότη της εφημερίδας ή άλλου εντύπου που κατασχέθηκε και στον εισαγγελέα.

5. Καθένας ο οποίος θίγεται από ανακριβές δημοσίευμα ή εκπομπή έχει δικαίωμα απάντησης, το δε μέσο ενημέρωσης έχει αντιστοίχως υποχρέωση πλήρους και άμεσης επανόρθωσης. Όταν πρόκειται περί εντύπου η επανόρθωση θα είναι πρωτοσέλιδη με τις απόψεις και του θιγόμενου, όταν δε πρόκειται για ηλεκτρονικό μέσο η επανόρθωση θα γίνει με πρώτη είδηση και σε κάθε περίπτωση επανάληψη της επανόρθωσης τόσες φορές και σε τόσο χρόνο και χώρο, όσος είχε αφιερωθεί στο να θιγεί ο θιγόμενος.

Καθένας ο οποίος θίγεται από υβριστικό ή δυσφημιστικό δημοσίευμα ή εκπομπή έχει δικαίωμα απάντησης, το δε μέσο ενημέρωσης έχει αντιστοίχως υποχρέωση άμεσης δημοσίευσης ή μετάδοσης της απάντησης σύμφωνα με τους ορισμούς της προηγούμενης παραγράφου. 

6. Tο δικαστήριο, ύστερα από τρεις τουλάχιστον καταδίκες μέσα σε μία πενταετία για διάπραξη των εγκλημάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 3, διατάσσει την οριστική ή προσωρινή παύση της έκδοσης του εντύπου ή λειτουργίας του μέσου και, σε βαριές περιπτώσεις, την απαγόρευση της άσκησης του δημοσιογραφικού επαγγέλματος από το πρόσωπο που καταδικάστηκε. 

7. Η εκδίκαση των αδικημάτων που τελούνται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα γίνεται σε μια ενιαία δίκη η ποινική και αστική πλευρά της υπόθεσης.

8. Οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι μέσων μαζικής ενημέρωσης θα πρέπει να διαθέτουν συγκεκριμένη άδεια από το κράτος, και να υπόκεινται σε φορολόγηση όπως οι υπόλοιποι φορολογούμενοι, χωρίς καμία ατέλεια ή φορολογική απαλλαγή. Διαπιστωμένη φορολογική παράβαση ή μη έγκαιρη καταβολή του αναλογούντος φόρου θα οδηγεί αυτόματα σε απώλεια της σχετικής άδειας. 


 

Advertisements

12 Σχόλια to “‘Αρθρο 14: (Ελευθερία του Τύπου)”

 1. Εδώ πρέπει να υπάρξει πρόνοια για τα αδικήματα του «τύπου», μπορεί ο θιγόμενος να προσφύγει σε ποινικό και αστικό δικαστήριο αλλά το ποινικό πρέπει να τελεσιδικήσει και μετά να εκδικάζεται το αστικό.

  • εδώ είναι το μεγάλο κόλπο της μασονίας Κλεισθένη.
   προσωπικά παρατηρώ τούτα:

   εδώ θα μπλέξουμε. Προσέξτε τώρα τις δικές μου προτάσεις:

   § 1. Kαθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά και γραπτά δια του τύπου τους στοχασμούς του σύμφωνα πάντα με το συμφέρον του κοινού καλού.

   § 2. O τύπος είναι ελεύθερος. H λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικό κριτικό μέτρο είναι παντελώς ελεύθερο. !!!!!!!!!!!!!!!!! τίποτα δεν μπορεί να περάσει χωρίς λογοκρισία και εξηγούμαι αδέλφια.

   Ξέρετε όλοι σας ελληνικά δεν είναι έτσι;
   Από πού προκύπτει η λέξη Λογοκρισία; Από τις δυο έννοιες [λόγος και κρίση] επομένως, όταν μιλάμε για λογοκρισία εννοούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να το κρίνει –να το κατακρίνει να προτείνει όμως ο ίδιος τη δική του γνώμη. Λογοκρισία αδέλφια είναι και σημαίνει ελευθερία κριτικής κι όχι απαγόρευσης.
   Δείτε λοιπόν οι μασόνοι πως μας κατέστρεψαν την ίδια μας τη διανοητική ικανότητα, απαγόρευση Λόγου θέλουν να επιβάλουν για άρση της κριτικής σκέψης μας πασάρουν… μιλάμε για σατανάδες φίλες και φίλοι…

   Πάμε πιο κάτω τώρα:

   § 3. Χμ… το κατ’ εξαίρεση έχει πλάκα… βρε μπαμπέσηδες την § 2 τι τη θέλετε αλήθεια εφόσον την άρετε με την 3; Και πλάκα μεγάλη έχει η § 8… για φορολογία μιλάει… πως κι έτσι αλήθεια;

   Τέλος πάνων –εμείς θεωρούμε ολόκληρο το άρθρο 14 ως εμπαιγμό.
   Αντί αυτού δείτε τα σημαία 31-32 του μανιφέστου μας:

   32) Απαιτούμε εκστρατεία εναντίον εκείνων που διαδίδουν σκόπιμα πολιτικά ψέματα και η διάδοση τους μέσω του Τύπου. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού Τύπου, απαιτούμε:
   (Α) Όλοι οι συντάκτες και οι βοηθοί τους στις εφημερίδες που εκδίδονται στη ευρωπαϊκή γλώσσα να είναι Ευρωπαίοι πολίτες.
   (Β) Μη-Ευρωπαϊκές εφημερίδες δημοσιεύονται μόνο με τη ρητή άδεια της Ευρωπαϊκής πολιτείας.
   (Γ) Όλα τα οικονομικά συμφέροντα ή με οποιοδήποτε τρόπο επηρεάζουν ευρωπαϊκές εφημερίδες θα πρέπει να απαγορεύεται σε μη Ευρωπαίους από το νόμο, και ζητούμε την τιμωρία για παραβαίνοντες το νόμο αυτό –την άμεση καταστολή της εφημερίδας και η απέλαση των μη Ευρωπαίων απ’ τη χώρα Ευρώπη. –
   Εφημερίδες που παραβαίνουν τους κανόνες
   της υπαρξιακής ισότητας και ισονομίας των πολιτών
   –και που θίγουν την κοινή ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών
   οφείλουν να κατασταλούν.
   Ζητούμε νομική δράση κατά των εν λόγω καταχραστών
   τάσεις στην τέχνη και τη λογοτεχνία που απαξιοί την υπαρξιακή ισονομία και ισοτιμία, ή έχουν διασπαστική επιρροή πάνω στη ζωή της κοινής μας λαϊκής ευρωπαϊκής ζωής,
   και οποιουσδήποτε οργανισμός που προσβάλλει τα ανωτέρω αιτήματα των Ευρωπαίων πολιτών
   οφείλει να διαλυθεί. –

 2. βασιλης said

  τα ΜΜΕ καθημερινα εκβιαζουν, εκφοβιζουν, τρομοκρατουν τον πολιτη με … Πρεπει αμεσα να δικαζονται και οι δημοσιογραφοι αλλα και οι καναλαρχες για την απαραδεκτη συμπεριφορα προς το θεατη-πολιτη

 3. Χρήστος Λυντέρης said

  «Οπως αναφέρουμε και στην διακήρυξή μας , πρώτος και βασικός κανόνας ανεξαρτησίας των μμε και αποτροπής οποιασδήποτε διαπλοκής είναι ότι όλα τα μμε οφείλουν να λειτουργούν κατόπιν νόμιμης αδείας και να μην έχουν οφειλές προς το δημόσιο, οι οποίες τα καθιστούν ομήρους της εκτελεστικής εξουσίας. Εάν έχουν οφειλές θα πρέπει να ανακαλείται η άδεια λειτουργίας τους.

 4. Βασιλόπουλος Γιώργος said

  Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχουν 2 ακόμα παράγραφοι αναφορικά με την ελευθερία του τύπου και ειδικότερα για τον ηλεκτρονικό.
  1.Όλα τα πολιτικά κόμματα που μετέχουν στο κοινοβούλιο πρέπει να εκπροσωπούνται ισόνομα στις εκπομπές πολιτικού περιέχομένου τόσο αναφορικά με την παρουσία τους όσο και αναφορικά με τον παρεχόμενο χρόνο. Για τα εξοκοινοβουλευτικά κόμματα πρέπει να παρέχεται το 20% του χρόνου που διατέθηκε στα κοινοβουλευτικά πάντα με βάση την αρχή της ισονομίας μεταξύ τους.
  2. Ο τύπος υποχρεούται να παρέχει ενημέρωση αναφορικά με τους ψηφισθέντες νόμους και διατάξεις
  3. Σε οποιαδήποτε αναφορα σε απεργεία ή διαμαρτυρία πρέπει να αναφέρονται όλα τα αιτήματα των απεργών-διαμαρτυρωμένων.

  Ισως φαινεται εξειδικευμένο για να μπεί στο σύνταγμα.. αλλά σε νόμο περί τύπου που να αλλάζει η κάθε κυβέρνηση κατα βούληση δεν μπορείς να το αφήσεις αυτό.

  • διαφωνώ κάθετα Γιώργο.
   πάμε αδελφέ για Άμεση Δημοκρατία, επομένως,
   δεν απεργούμε -ορίζουμε ως κοινωνία τους κανόνες των σχέσεών μας
   κι όχι του παιχνιδιού
   όπως μας συνήθισαν να ακούμε.
   η ζωή μας δεν είναι παιχνίδι στα χέρια του κάθε άρρωστου… πρώτα και κύρια στο μέλλον δεν αναγνωρίζουμε κόμματα πια. εκλέγουμε Γερουσιαστές αντιπροσώπους κι όχι μασονικά εργαλεία. –
   επομένως πρέπει να αλλάξουμε συχνότητα σκέψης κύριε Βασιλόπουλε…
   η εποχή των κομμάτων οφείλει να περάσει στην ιστορία. –
   το λόγω έχουν οι πολίτες =οι συνελεύσεις πολιτών. –

 5. Θάνος said

  3. H κατάσχεση εφημερίδων και άλλων εντύπων, είτε πριν από την κυκλοφορία είτε ύστερα από αυτή, απαγορεύεται.
  Kατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η κατάσχεση, με παραγγελία του εισαγγελέα, μετά την κυκλοφορία:
  α) για προσβολή της χριστιανικής και κάθε άλλης γνωστής θρησκείας,
  β) για προσβολή του προσώπου του Προέδρου της Δημοκρατίας,
  γ) για δημοσίευμα που αποκαλύπτει πληροφορίες για τη σύνθεση, τον εξοπλισμό και τη διάταξη των ενόπλων δυνάμεων ή την οχύρωση της Xώρας ή που έχει σκοπό τη βίαιη ανατροπή του πολιτεύματος ή στρέφεται κατά της εδαφικής ακεραιότητας του Kράτους,
  δ) για άσεμνα δημοσιεύματα που προσβάλλουν ολοφάνερα τη δημόσια αιδώ, στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.

  ______

  Το κόλπο των μασώνων βρίσκεται εδώ…

  «α) για προσβολή της χριστιανικής και κάθε άλλης γνωστής θρησκείας,»

  Ως γνωστόν, οι μάσωνοι είναι Εβραίοι, είναι θρήσκευμα Σιωνιστικό και Τεκτονικό και τα αδέρφια τους είναι οι Ισλαμιστές και οι άλλες θρησκείες που στοχοποιούν τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό, άρα…!

  «α) για προσβολή της χριστιανικής»

  Η Ελλάδα γεννήθηκε Χριστιανή, είναι και θα παραμένει Χριστιανή Ορθόδοξη και αυτό δεν αλλάζει! Οι άλλες θρησκείες είναι τριτοκοσμικές και δεν έχουν θέση εδώ!

 6. yiannis ayiannis said

  Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι πως αυτήν την στιγμή προτείνετε ενα Σύνταγμα το ίδιο δαιδαλώδες με το υπάρχον. Αλίμονο όταν φτάσουμε και στην νομοθεσία. Τα μισά τουλάχιστον από αυτά, πιστεύω πως είναι Συνταγματικά περιττά.

  Ένα άρθρο για την ελευθερία του τύπου, ένα για την αποκάλυψη στρατιωτικών θεμάτων εθνικής ασφαλείας, ένα για την συκοφάντηση, ένα για την ισονομία προβολής των πολιτικών θέσεων και τα υπόλοιπα στην νομολογία. Θα ήταν αρκετό.

  Η προστασία του εκάστωτε ανωτέρου άρχοντα είναι και περιττή και λανθασμένη νομίζω. Γιατί να υπάρχει ασυλία; Πρός τί ο διαχωρισμός;

  Ο κ.Βασιλόπουλος Γ. το λέει σωστά (1), πρέπει να υπάρχει αυτή η ρύθμιση αλλά μπορεί να αφορά μόνο τα δημόσια ΜΜΕ νομίζω. Υπάρχουν, είναι πάρα πολλά και αντί να μεταδίδουν μαγειρική ας αφιερωθούν κάποια απ’ αυτα αποκλειστικά σε μεταδώσεις και ειδησεογραφία πολιτικού περιεχομένου.

 7. Στυλ. Σφακιανάκης said

  ΄Αρθρο μόνο.
  Kαθένας μπορεί επονύμως να εκφράζει και να διαδίδει προφορικώς, γραπτώς δια του τύπου, ως και διά παντός άλλου μέσου, τους στοχασμούς του και την κριτική του τηρώντας το Σύνταγμα και τους σχετικούς με αυτό νόμους του Kράτους περί της Ατομικής Ελευθερίας, περί της Ελευθερίας του Τύπου και των λοιπών μέσων Ενημέρωσης.

 8. Emmanouil said

  Νομίζω ότι θα πρέπει στο σύνταγμα να υπάρχει πρόβλεψη που να απαγορεύει την συγκέντρωση πολλών μέσων ενημέρωσης σε ένα άτομο/εταιρεία. Δεν είναι δυνατόν ένας επιχειρηματίας να διαθέτει ένα δύο τηλεοπτικούς σταθμούς, 4-5 ραδιοφωνικούς σταθμούς και καμιά δεκαριά εφημερίδες και με αυτόν το τρόπο να διαμορφώνει την κοινή γνώμη σύμφωνα με τα δικά του συμφέροντα .

 9. […] ‘Αρθρο 14: (Ελευθερία του Τύπου) […]

 10. […] Δημοσιεύθηκε στο Uncategorized | 10 Comments » […]

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: