ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Σχολιάστε κάθε άρθρο, κάνετε προτάσεις για τυχόν αλλαγή του και ψηφίστε.

‘Αρθρο 16: (Παιδεία, τέχνη, επιστήμη)

Posted by Διαβούλευση στο 21/03/2012

ΙΣΧΥΟΝ  ΑΡΘΡΟ

1. H τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες η ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του Kράτους. H ακαδημαϊκή ελευθερία και η ελευθερία της διδασκαλίας δεν απαλλάσσουν από το καθήκον της υπακοής στο Σύνταγμα. 

2. H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. 

3. Tα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από εννέα.

4. Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. Tο Kράτος ενισχύει τους σπουδαστές που διακρίνονται, καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα με τις ικανότητές τους. 

5. H ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Tα ιδρύματα αυτά τελούν υπό την εποπτεία του Kράτους, έχουν δικαίωμα να ενισχύονται οικονομικά από αυτό και λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους που αφορούν τους οργανισμούς τους. Συγχώνευση ή κατάτμηση ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μπορεί να γίνει και κατά παρέκκλιση από κάθε αντίθετη διάταξη, όπως νόμος ορίζει. 

Eιδικός νόμος ορίζει όσα αφορούν τους φοιτητικούς συλλόγους και τη συμμετοχή των σπουδαστών σ’ αυτούς.

6. Oι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι δημόσιοι λειτουργοί. Tο υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό τους επιτελεί επίσης δημόσιο λειτούργημα, με τις προϋποθέσεις που νόμος ορίζει. Tα σχετικά με την κατάσταση όλων αυτών των προσώπων καθορίζονται από τους οργανισμούς των οικείων ιδρυμάτων.
Oι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δεν μπορούν να παυθούν προτού λήξει σύμφωνα με το νόμο ο χρόνος υπηρεσίας τους παρά μόνο με τις ουσιαστικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 88 παράγραφος 4 και ύστερα από απόφαση συμβουλίου που αποτελείται κατά πλειοψηφία από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, όπως νόμος ορίζει.
Nόμος ορίζει το όριο της ηλικίας των καθηγητών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων  εωσότου εκδοθεί ο νόμος αυτός οι καθηγητές που υπηρετούν αποχωρούν αυτοδικαίως μόλις λήξει το ακαδημαϊκό έτος μέσα στο οποίο συμπληρώνουν το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας τους. 

7. H επαγγελματική και κάθε άλλη ειδική εκπαίδευση παρέχεται από το Kράτος και με σχολές ανώτερης βαθμίδας για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από τρία χρόνια, όπως προβλέπεται ειδικότερα από το νόμο, που ορίζει και τα επαγγελματικά δικαιώματα όσων αποφοιτούν από τις σχολές αυτές.

8. Nόμος ορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους χορήγησης άδειας για την ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτηρίων που δεν ανήκουν στο Kράτος, τα σχετικά με την εποπτεία που ασκείται πάνω σ’ αυτά, καθώς και την υπηρεσιακή κατάσταση του διδακτικού προσωπικού τους.
H σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται.

9. O αθλητισμός τελεί υπό την προστασία και την ανώτατη εποπτεία του Kράτους.
Tο Kράτος επιχορηγεί και ελέγχει τις ενώσεις των αθλητικών σωματείων κάθε είδους, όπως νόμος ορίζει. Nόμος ορίζει επίσης τη διάθεση των ενισχύσεων που παρέχονται κάθε φορά στις επιχορηγούμενες ενώσεις σύμφωνα με τον προορισμό τους.

 

ΠΡΟΤΑΣΗ  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1. H τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες η ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του Kράτους. H ακαδημαϊκή ελευθερία και η ελευθερία της διδασκαλίας δεν απαλλάσσουν από το καθήκον της υπακοής στο Σύνταγμα. 

2. H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. 

3. Tα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από εννέα.

4. Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. Tο Kράτος ενισχύει τους σπουδαστές που διακρίνονται, καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα με τις ικανότητές τους. 

5. H ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση, καθώς και από ιδιωτικά πανεπιστημιακά ή πολυτεχνικά ιδρύματα και ιδρύματα ιδιοκτησίας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Tα ιδρύματα αυτά τελούν υπό την εποπτεία του Kράτους, τε δε κρατικά ιδρύματα έχουν δικαίωμα να ενισχύονται οικονομικά από αυτό και λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους που αφορούν τους οργανισμούς τους.  

6. Oι καθηγητές των κρατικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι δημόσιοι λειτουργοί. Tο υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό τους επιτελεί επίσης δημόσιο λειτούργημα, με τις προϋποθέσεις που νόμος ορίζει. Tα σχετικά με την κατάσταση όλων αυτών των προσώπων καθορίζονται από τους οργανισμούς των οικείων ιδρυμάτων.

Oι καθηγητές των κρατικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δεν μπορούν να παυθούν προτού λήξει σύμφωνα με το νόμο ο χρόνος υπηρεσίας τους παρά μόνο με τις ουσιαστικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 88 παράγραφος 4 και ύστερα από απόφαση συμβουλίου που αποτελείται κατά πλειοψηφία από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς.
Οι καθηγητές των κρατικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αποχωρούν αυτοδικαίως μόλις λήξει το ακαδημαϊκό έτος μέσα στο οποίο συμπληρώνουν το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας τους. 

7. H επαγγελματική και κάθε άλλη ειδική εκπαίδευση παρέχεται από το Kράτος και από ιδιωτικούς φορείς, με σχολές ανώτερης βαθμίδας για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από τρία χρόνια.

8. Το κράτος χορηγεί τις άδειες για την ίδρυση και λειτουργία ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανώτερων επαγγελματικών σχολών και εκπαιδευτηρίων, που δεν ανήκουν στο Kράτος και ειδικός νόμος ορίζει τόσο τα θέματα των αδειών όσο και τα σχετικά με την κρατική εποπτεία που ασκείται πάνω σ’ αυτά.

9. O αθλητισμός τελεί υπό την ανώτατη εποπτεία του Kράτους.

Tο Kράτος ενισχύει οικονομικά κατά τις δυνάμεις του και ελέγχει τις ερασιτεχνικές ενώσεις των αθλητικών σωματείων κάθε είδους. 

 

 

Advertisements

26 Σχόλια to “‘Αρθρο 16: (Παιδεία, τέχνη, επιστήμη)”

 1. Καλλιόπη Χριστίνα said

  Το συγκεκριμένο άρθρο ισχύει ακόμα ή έχει αλλάξει ;
  Διότι επί της ουσίας και με όσα συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια , είμαι της γνώμης ότι ή έχει καταπατηθεί παράφορα ή έχει αλλάξει και απλά δεν έχει ενημερωθεί ο σύνδεσμος με τις αλλαγές. Ξεκινάω με αυτό το ερώτημα γιά να προχωρήσω αργότερα σε προτάσεις μου σχετικά με την Δημόσια Παιδεία. Με εκτίμηση και σεβασμό για την προσπάθεια 🙂

  • ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ said

   Καλλιόπη Χριστίνα,
   τυπικά ισχύει ακόμα….

  • γενικά έχω άλλη γνώμη για ολόκληρη τη Παιδεία.
   καταθέτω εδώ τις [θέσεις] μου:

   εδώ είναι ο πυλώνας η κυριαρχούσα η πρώτιστη αρχή της αρχής της κοινωνίας.
   Η Παιδεία.

   Η Παιδεία δεν χωρίζεται σε τέχνη και επιστήμη, παρά μέσω της παιδείας πάμε στην τέχνη και επιστήμη.

   Πρώτη § λοιπόν η μέχρι τώρα δεύτερη §. :

   § 1. Η Παιδεία αποτελεί τον πυλώνα του πολιτισμού μας.
   Κεντρική και κυρίαρχη επομένως μέριμνα της πολιτείας
   είναι η από κοινού για το σύνολο της κοινωνίας φροντίδα
   της εμπέδωσης της παιδείας σε όλο της το μέγεθος και όλο της το μεγαλείο
   –για τους πάντες. – συνεπώς η παιδεία καθορίζεται ως απόλυτα κοινή υπόθεση όλων των πολιτών =δημόσια Παιδεία. –

   § 2. Βασικοί πυλώνες –του παιδευτικού μας συστήματος είναι η εμπέδωση της πνευματικής καλλιέργειας –του δυναμικού του σκέπτεσθαι και Κρίνεται.
   Η μεθοδική καλλιέργεια της ηθικής συμπεριφοράς για την εμπέδωση του δικαίου μεταξύ των πολιτών.
   Η εμπέδωση της συνείδησης της ηθικής του δικαίου.
   Η εμπέδωση στον καθένα της ευθύνης που οφείλει να διέπει τον κάθε πολίτη.

   § 3. Η διδασκαλεία της επιστήμης των τεχνών οφείλει να στοχεύει για την ανάπτυξη του ερευνητικού στοχασμού σε όλους τους κλάδους χωρίς εξαίρεση κανενός κλάδου. Όλοι οι κλάδοι παραγωγής και υπηρεσίας –Είναι επιστήμες, απαιτούν δηλαδή ειδικές προσπάθειες στοχασμό και έρωτα στην έρευνα και εφαρμογή των ερευνών.

   § 4. Η παιδεία για ολόκληρο το φάσμα των ειδικοτήτων –είναι υποχρεωτική.
   Δεν τίθεται ζήτημα δωρεάν παιδείας. Τίποτα στη ζωή Δεν είναι δώρο.
   Τα πάντα είναι κόπος και αγώνας. –
   επομένως η νεολαία υποχρεούται να παιδευτεί.
   Κι αυτό το επιβάλει η ανάγκη του ίδιου του πολιτισμού μας.
   Οι ηλικιωμένοι εργάζονται και είναι υποχρεωμένοι για να παράσχουν παιδεία στις νέες γενεές.
   Οι νέες γενεές λαμβάνουν την παιδεία από τις ηλικιωμένες Γενεές μέχρι να αναλάβουν την υποχρέωση να αποδώσουν αυτοί το χρέος για την παιδεία που έλαβαν, για να δώσουν με τη σειρά τους την παιδεία στην/στις επόμενες γενεές –σε αέναη διαδικασία.

   § 5. Δεν υπάρχει –απαγορεύεται η πνευματική ιδιοκτησία από και για κανέναν.
   Όλες οι γνώσεις είναι από και για ολόκληρη την κοινωνία
   –υποχρεωτικά ελεύθερες να αποδοθούν
   –να μεταδοθούν στις επόμενες γενεές υποχρεωτικά και με όλες τις λεπτομέρειες χωρίς κανέναν απολύτως μυστικισμό. –

   § 6. H ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ανήκουν στην πολιτεία και τελούν υπό την εποπτεία της πολιτείας.
   Η πολιτεία καλύπτει οικονομικά ολόκληρη την παιδεία, και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα λειτουργούν και εργάζονται σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν για το κοινό όφελος όλων των πολιτών.

   § 7. Οι επιστήμονες που αποτελούν τον εκπαιδευτικό κορμό των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων λογοδοτούν στην πολιτεία.
   το δικαίωμα αυτοδιοίκησης το έχουν μεν αλλά –οφείλουν κάθε χρόνο να καταθέτουν στην πολιτεία ολόκληρη την διαχειριστική εικόνα.

   7.1 Oι καθηγητές [δάσκαλοι] όλων των βασικών μέσων και ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι δημόσιοι λειτουργοί. Tο υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό τους επιτελεί επίσης δημόσιο λειτούργημα, με τις προϋποθέσεις που νόμος ορίζει. Tα σχετικά με την κατάσταση όλων αυτών των προσώπων καθορίζονται από τους οργανισμούς των οικείων ιδρυμάτων.
   7.2. Oι καθηγητές δάσκαλοι όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων –ολόκληρου του εκπαιδευτικού φάσματος δεν μπορούν να παυθούν προτού λήξει ο χρόνος υπηρεσίας τους παρά μόνο με τις ουσιαστικές προϋποθέσεις που προβλέπονται εδώ:
   7.2.1. μόνο ύστερα από δικαστική απόφαση, εξαιτίας ποινικής καταδίκης ή για βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα ή ασθένεια ή αναπηρία ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια, που βεβαιώνονται όπως ο νόμος ορίζει περί επαγγελματικής ευθύνης και ηθικής συνείδησης που οφείλει να διέπει όλους τους πολίτες πολύ περισσότερο και ειδικότερα το εκπαιδευτικό προσωπικό.

   7.3. Οι καθηγητές [δάσκαλοι] όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αποχωρούν αυτοδικαίως μόλις λήξει το ακαδημαϊκό έτος μέσα στο οποίο συμπληρώνουν το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους.

   7.4 Συγχώνευση ή κατάτμηση ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μπορεί να γίνει, μετά από εκτενή σύσκεψη όλων των συνελεύσεων των πολιτών, κι όπως η πλειοψηφία των πολιτών αποφασίσει.

   § 8. Οι νεολαίοι επιτρέπεται να οργανώνονται σε φοιτητικούς συλλόγους ωστόσο, υπό την [συμβουλευτική σκέπη] των Δήμων =πολιτών.
   Δεν έχουν δηλαδή οι φοιτητές το δικαίωμα να δρουν αυτόνομα,
   και τούτο είναι απλό –η λέξη φοιτητής εννοείται ότι βρίσκεται ακόμα υπό διάπλαση. Δεν μπορούν επομένως αυτοί που είναι υπό διάπλαση να αναλάβουν ούτε ως άτομα ούτε ως σώμα –ευθύνη, την ευθύνη των σπουδών την έχουν αφενός το εκπαιδευτικό προσωπικό αφετέρου, αυτό [το εκπαιδευτικό προσωπικό]
   οφείλει να λογοδοτεί στην πολιτεία.

   § 9. 1. Η πολιτεία έχει χρέος να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις να παρέχει τριτοβάθμια παιδεία στους πάντες.
   Επομένως ο χρόνος της εκπαίδευσης ορίζεται υποχρεωτικά στα 15 χρόνια για το σύνολο της νεολαίας . –
   9.2 στα μαθήματα τις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
   πέραν των υποχρεωτικά ειδικών μαθημάτων κατά κλάδο
   –ορίζονται υποχρεωτικά για τους πάντες σε όλους τους κλάδους
   –μαθήματα του πολίτη
   –μαθήματα σχέσης και ρόλου ανδρών γυναικών
   –μαθήματα μέριμνας νεογέννητων μαθήματα γενικά ηθικής προστασίας των παιδιών
   –μαθήματα ευθύνης του πολίτη έναντι των παιδιών και της κοινωνίας στο σύνολό της. –

   § 10. H επαγγελματική και κάθε άλλη ειδική εκπαίδευση παρέχεται από την πολιτεία με σχολές ανώτερης βαθμίδας για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από τρία χρόνια, και αυτό πάνω των 15 υποχρεωτικών χρόνων.
   Δηλαδή, ένας δημοτικός δάσκαλος – χημικός κλπ. θα έχει 18 χρόνια εκπαίδευσης. Ένας γιατρός 22 χρόνια
   όπως προβλέπεται ειδικότερα από το νόμο, που ορίζει και τα επαγγελματικά δικαιώματα όσων αποφοιτούν από τις σχολές αυτές.

   § 11 H σύσταση σχολών από τη βάση μέχρι ανώτατων ιδρυμάτων από ιδιώτες απαγορεύεται.

   § 12 O αθλητισμός τελεί υπό την ανώτατη εποπτεία της πολιτείας.
   12.1 Η πολιτεία ενισχύει οικονομικά ακόμα και πάνω των δυνάμεών της και ελέγχει όλες τις ερασιτεχνικές και μη ενώσεις των αθλητικών σωματείων κάθε είδους.

 2. Besy said

  O αθλητισμός τελεί υπό την προστασία και την ανώτατη εποπτεία του Kράτους.
  Tο Kράτος επιχορηγεί και ελέγχει τις ενώσεις των αθλητικών σωματείων κάθε είδους, όπως νόμος ορίζει. Nόμος ορίζει επίσης τη διάθεση των ενισχύσεων που παρέχονται κάθε φορά στις επιχορηγούμενες ενώσεις σύμφωνα με τον προορισμό τους.ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ;;;;;;ΑΛΛΑ ΞΕΡΕΤΕ ΕΓΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΠΩΣ Η ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΕΚΔΗΛΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ,ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ…..ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΠΑΝΕ ΑΥΤΟ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΝ……

 3. Αναστασία Νισκοπούλου-Λουκά said

  Μπέσυ συμφωνώ αλλά μπορούμε ταυτόχρονα με «την έννοια του κράτους» να βάλουμε σε προτεραιότητα και την Παιδεία γιατί είναι θεμέλιο για την ύπαρξη και την συνέχιση του κράτους!!! Σαθρή Παιδεία..σαθρό κράτος!!!

 4. Χρήστος Λυντέρης said

  Η ομάδα νέου συντάγματος (κατά πλειοψηφία) αποφάσισε να προτείνει αλλαγή του συγκεκριμένου άρθρου ώστε να είναι δυνατή και η ίδρυση (πέραν των δημοσίων )και ιδιωτικών πανεπιστημίων. Κατά την άποψή μου η ισχύουσα διάταξη διακρίνεται από υποκρισία, αλλά και συντεχνιακή νοοτροπία, αφού δεν προασπίζει τα συμφέροντα του λαού αλλά τα συμφέροντα των συντεχνιών των κρατικοδίαιτων διδιασκόντων στα κρατικά πανεπιστήμια που δεν θέλουν να απωλέσουν το μονοπώλιο. Ο Πλάτων , ο Αριστοτέλης, ο Ζήνων και ο Επίκτητος δεν θα μπορούσαν να έχουν σχολές σύμφωνα με το ισχύον ελληνικό σύνταγμα διότι οι σχολές τους ήταν ιδιωτικές!

  • Besy said

   Προσωπικα νομιζω πως η παιδεια μας θα πρεπει να αναβαθμιστει και να παρεχεται σε ολους τους Ελληνες δωρεαν.Αν δημιουργηθουν ιδιωτικα σχολεια,τοτε παλι τα παιδια των πλουσιων θα πηγαινουν εκει και του απλου λαου στα δημοσια.Για μενα πρεπει η παιδεια να γινει πιο αποτελεσματικη και να ειναι πραγματικα δωρεαν,Οχι ιδιωτικα σχολεια,Ολοι στα ιδια σχολεια,Γιατι να αρχισουμε τις διακρισεις;;;;Αν οι καθηγητες διδασκουν,οπως πρεπει,τοτε ολα τα παιδια θα εχουν ισα δικαιωμτα στην μορφωση.Αν φτιαξουμε νεο συνταγμα,προτεινω να ειναι ενα απο τα θεματα που θα πρεπει να συζητηθουν δημοσια και να αποφασισει ο λαος με δημοψηφισμα τι ειδους παιδεια θα εχει και τι απαιτησεις θα εχει απο τους καθηγητες…Σε ενα δικαιο δημοκρατικο συστημα υγεια, και παιδεια ειναι αγαθα στα οποια θα πρεπει να εχει προσβαση ο καθε ενας Ελληνας δωρεαν!!!!Αν γινεται σωστη δουλεια στα σχολεια και δημιουργηθουν κινητρα γι αυτο,τοτε θα εχουμε πολυ καλη παιδεια και δωρεαν.Ολοι πρεπει να συμβαλλουν σε αυτο.Πρεπει να δοθουν τα καταλληλα κινητραα στους καθηγητες και δασκαλους για να αναβαθμισουμε την παιδεια μας.Αυτο πιστευω εγω….

 5. Βασίλης Μούσκουρης said

  Ακούγεται λογική κι επόμενη η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, όπως των σχολείων, αλλά είναι άλλο πράγμα. Την εποχή του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του Ζήνωνα και του Επίκτητου δεν υφίστατο Δημόσιο με την τρέχουσα έννοια. Επίσης, όσο ολέθριες είναι «οι συντεχνίες των κρατικοδίαιτων διδασκόντων στα κρατικά πανεπιστήμια που δεν θέλουν να απωλέσουν το μονοπώλιο», άλλο τόσο θα είναι και οι συντεχνίες των επιχειρηματικών συμφερόντων στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που θα θέλουν να προωθήσουν το δικό τους μονοπώλιο». Για του λόγου το αληθές, πολλοί νεοεποχίτες που μας έφτασαν εδώ, είναι σπουδαγμένοι σε τέτοια «εργαστήρια». Επίσης, μια μεγάλη μερίδα Αμερικανών ακαδημαϊκών, διαμαρτύρονται από τη δεκαετία του ’90 για την εκπαραθύρωση των ανθρωπιστικών επιστημών από τα παν/μια προς όφελος των τεχνοκρατικών και λοιπών που μονοπωλούν πολλά ιδιωτικά πανεπιστημιακά ιδρύματα, τα οποία αντιμετωπίζονται ως φυτώριο μελλοντικών επαγγελματιών για τη συνέχιση της κερδοφόρας μπίζνας, αλλά σπουδαγμένης μπίζνας ( ! ). Στην ταινία «Φράουλες και Αίμα» (δεκαετία ’80 ! ! !) ένα καίριο αίτημα των φοιτητών ήταν να μην υποκύψει η Σύγκλητος σε επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις γιατί θα γινόταν υποχείριο συμφερόντων. Και σημειωτέον ότι η ταινία βασίζεται σε αληθινή ιστορία. Τι οφελεί ένα ιδιωτικό παν/μιο, όταν τα κρατικά είναι υπόδειγμα; Μόνο επιχειρηματικές βλέψεις. Τίποτε άλλο. Γιατί να μην προβληματιστούμε και να θέσουμε κριτήρια και αξίες για την αναβάθμιση και διάσωση των κρατικών παν/μίων; Χώρια τα δίδακτρα, που εκ των πραγμάτων διαιρούν τους πολίτες σε «διακεκριμένη» και «οικονομική θέση». Αλλά στα πλοία το δέχομαι. Στη γνώση όχι! όσο για τα ιδιωτικά σχολεία, είναι τελείως άλλο ζήτημα και όχι για το εδώ σχόλιο.

 6. Θόδωρος Κοκκορόγιαννης said

  Όρος επιβίωσης μιας χώρας (και ιδιαίτερα μιας χώρας με τα χαρακτηριστικά της δικής μας)
  είναι τα κ α λ ά Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι α. Στις δεκαετίες που έρχονται, η Ελλάδα δεν θα επιβιώσει αν δεν γίνει πόλος έλξης φοιτητών από όλον τον κόσμο και ιδιαίτερα από όλη την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μ. Ανατολής. Δεν είναι δυνατόν π.χ. να έχουμε τη γλώσσα στην οποία είναι γραμμένη όλη η αρχαία γραμματεία και το Ευαγγέλιο, και να μην έρχονται εδώ για να σπουδάσουν Αρχαία Ελληνικά ή Θεολογία, φοιτητές από άλλα μέρη, επειδή … δεν προβλέπεται στον νόμο! Αλλά, ακόμη και αν φτιάξουμε ένα άρθρο ή ένα Σύνταγμα που να επιτρέπει την παρακολούθηση των σπουδών στα ελληνικά Πανεπιστήμια από ξένους φοιτητές (έστω και έναντι κάποιου τιμήματος), και πάλι κανένας σοβαρός φοιτητής δεν θα θέλει να έρθει να σπουδάσει εδώ, όταν τα Πανεπιστήμιά μας είναι τόσο μέτρια. Και αυτό έχει συμβεί επειδή έχουμε αφήσει τα Πανεπιστήμια βορά στη μαφία των ανίκανων καθηγητών και των κομματικών παρατάξεων. Προϋπόθεση για την αναβάθμιση του ελληνικού Πανεπιστημίου, είναι η απομάκρυνση των παραγόντων (των ζιζανίων) που το πνίγουν. Αντί για χωρος παραγωγής και διάδοσης της γνώσης, το Πανεπιστήμιο έχει γίνει ένα αμφιθέατρο ανταλλαγής παραταξιακών ύβρεων και πεδίο βολέματος ανικάνων συγγενών ή φίλων. Κομματικές παρατάξεις και κυβερνητικές γραφειοκρατίες συναγωνίζονται ποια πρώτη θα ακυρώσει την όποια νέα πρωτοβουλία, το όποιο ζωντάνεμα και την όποια προσπάθεια ανανέωσης. Αυτά πρέπει δημοσίως να τα λέμε και να τα παραδεχόμαστε.
  Όπως επίσης πρέπει να λέμε δημοσίως, ότι το H a r v a r d είναι ένα δ η μ ό σ ι ο Πανεπιστήμιο. Δημόσια είναι και τα γερμανικά και τα γαλλικά Πανεπιστήμια. Επίσης δημοσίως πρέπει να λέμε ότι τα περισσότερα ιδιωτικά βρεττανικά Πανεπιστήμια είναι μέτρια έως κακά, και μόνο ένας μικρός αριθμός (από τα ιδιωτικά τους) μπορούν να καταταχτούν στα καλά Πανεπιστήμια. Βεβαίως, στα γερμανικά Πανεπιστήμια, οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν ένα μέρος της ασφάλισής τους (του τύπου 200 ευρώ το εξάμηνο ή κάτι τέτοιο), το οποίο δεν είναι υπερβολικό για τις υπηρεσίες που εξασφαλίζουν.
  Όμως πρέπει να είμαστε ειλικρινείς: Απόλυτο κριτήριο των προτάσεων και των δράσεών μας πρέπει να είναι η εξασφάλιση του ΚΑΛΟΥ Πανεπιστημίου, ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται την ιδιωτικοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Επειδή το θέμα είναι κεφαλαιώδες, θεωρώ ότι η καλύτερη λύση είναι η διεξαγωγή δημοψηφίσματος -μετά από την παρέλευση ενός ή δύο ετών ώστε να υπάρχει επάρκεια χρόνου για ενημέρωση και ανταλλαγή επιχειρημάτων- στο οποίο θα αποφασίσει ο λαός (που πληρώνει) αν θέλει ιδιωτικά ή δημόσια Πανεπιστήμια.

  Αν, π.χ. είναι αδύνατον να τιθασσεύσουμε την κλίκα των καθηγητικών και παραταξιακών συμφερόντων, τότε ίσως να πρέπει να αφήσουμε τα δημόσια Πανεπιστήμια να βουλιάξουν στην κομματοκρατούμενη σαπίλα τους, και να σπεύσουμε να φτιάξουμε ΚΑΛΑ ιδιωτικά Πανεπιστήμια που θα μπορούν να ανταγωνιστούν την κάστα των παραταξιακών βιλαετίων και να προσελκύσουν φοιτητές από όλον τον κόσμο.

  Όμως, πρώτα θα πρέπει να δώσουμε τη μάχη της σωτηρίας του δημόσιου αγαθού που ονομάζεται Δημόσιο Πανεπιστήμιο.
  Πρόταση: Να αποκλείονται τα κόμματα από τον διάλογο για το νέο καθεστώς των Πανεπιστημίων.

 7. Besy said

  ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!!!ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΟ ΚΙ ΑΥΤΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ…….ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΟΥΣ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (17ε για καθε παιδι.Δειτε ποσα τμηματα υπαρχουν σε καθε λυκειο και πολλ/στε με τον αριθμο των λυκειων ολης της χωρας….)Που ειναι λοιπον η δωρεαν παιδεια,υγεια και τα συναφη;ΤΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΧΕΙ ΜΕΙΝΕΙ ΟΡΘΙΟ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ;;; ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ (ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ) ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ;;;;;ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΕΤΣΙ ΚΙ ΑΛΛΙΩΣ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ…ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΝ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ….ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΣΚΟΠΟ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ…..ΑΝ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΟΜΕΑ,ΕΙΤΕ ΛΕΓΕΤΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΤΕ ΛΕΓΕΤΑΙ ΥΓΕΙΑ;; ΚΤΛΠ….

 8. Γεώργιος Στάικος said

  1. Η τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες.
  Το Κράτος διασφαλίζει το πλαίσιο και τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και προαγωγή τους.
  Μεριμνά και διασφαλίζει την παροχή δωρεάν υποχρεωτικής εννεαετούς εκπαιδεύσεως, με σκοπό την ηθική, πνευματική και φυσική αγωγή των ελληνοπαίδων, με βάση την Ελληνική Παιδεία και Παράδοση.
  2. Η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρέχονται από δημόσια δημοτικά και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια (Δημοτικά σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια), υπό την εποπτεία του Κράτους.
  Η τριτοβάθμια εκπαίδευση παρέχεται από αυτοδιοικούμενα, δημόσια και ιδιωτικά, εκπαιδευτικά ιδρύματα, υπό τον έλεγχο και με ευθύνη των Περιφερειακών Διοικήσεων, υπό την εποπτεία του Κράτους.
  Η επαγγελματική, και κάθε άλλη ειδική εκπαίδευση, παρέχεται, αναλόγως, από δημόσια ή ιδωτικά, δημοτικά και περιφερειακά εκπαιδευτήρια, υπό την εποπτεία του Κράτους.
  3. Το Κράτος, σε συνεργασία με τους Δήμους και τις Περιφερειακές Διοικήσεις, φροντίζει και μεριμνά για την καλλιέργεια και ανάπτυξη του αθλητισμού.

 9. Θάνος said

  Λοιπόν το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν άπειρα σχολεία και όλα αυτά με διαφορετικούς τομείς.

  Συμφωνώ ως ένα βαθμό με τον Καλλικράτη, αλλά το σχολείο που συγχωνεύτηκε και μεταφέρθηκαν οι μαθητές θα πρέπει ν’ αναβαθμιστεί. Παράδειγμα δίνω τα Ιαπωνικά σχολεία που τα έχουν όλα σ’ ένα(Αθλητισμός με αθλητικούς χώρους, αίθουσα εκδηλώσεων με όλες τις τέχνες και πολυόροφες οικοδομές, όπου θα είναι οι τάξεις τους εκεί). Αυτό θα βοηθήσει στην καλύτερη εκπαίδευση τους και στην σχολική(μουσική και καλλιτεχνική) και αθλητική δραστηριότητα της αρέσκειας ή απασχόλησης τους.

  Αυτό σημαίνει οικονομία σε ορισμένα κτήρια και καλύτερη εκπαίδευση και γνωριμία όλων των παιδιών. Μ’ ένα σμπάρο 2 τρυγόνια. ^^

  Επίσης πρέπει να επανέλθει και η υποχρεωτική σχολική ενδυμασία για λόγους οικονομίας τόσο του νοικοκυρίου, όσο και της ενδυμασίας. Αυτό θα βοηθήσει πολύ στον ξεχωρισμό και στην αναγνώριση των μαθητών προκειμένου να μπορούν να τους καταγγείλουν πιο εύκολα για εξωσχολικά εγκλήματα που πράξουν. Η ποινή για τους παραβάτες συνεπάγεται σε αποβολή τους και απαγόρευση επανεισόδου τους.

  Αυτό σίγουρα θα συμμορφώσει αρκετούς ηλίθιους και ντάηδες.

  Τα σχολεία έχουν την υποχρέωση να διοργανώνουν εξωσχολικές εκδρομές είτε για εκπαιδευτιούς είτε για διασκεδαστικούς σκοπούς μία φορά το τρίμηνο.

  Αυτό σίγουρα θα τονώσει το ηθικό των μαθητών όλων.

  • Θάνος said

   Επίσης θέλω να προσθέσω, ότι όσοι συγχωνεύτηκαν, μπορούν να συνεργαστούν και να εκπαιδευτούν στον ίδιο χώρο ε εναλλαγές βάρδιας σε εβδομαδιαίο επίπεδο. Η γυμναστική απαγορεύεται στις νυχτερινές ώρες, εκτός αυτές για τους κλειστούς χώρους γυμναστήριων κλπ. Ο αριθμός των μαθητών θα πρέπει να είναι 50 άτομα σε κάθε τάξη. Όποιος μαθητής περίσσευσε, πρέπει αναγκαστικά να πάει σε άλλο σχολείο κοντινής αποστάσεως του.

   Θέλω να προσθέσω κι αυτό, οι μαθητές και οι καθηγητές έχουν το δικαίωμα να πάνε στο σχολείο μόνο με κάποιο μέσο μεταφοράς από τρίτο πρόσωπο(λεωφορείο, παραδείγματος χάριν). Αν κάποιος καθηγητής έχει αυτοκίνητο, πρέπει να το παρκάρεινόμιμους κοντινούς χώρους εργασίας τους, ή μέσα στο σχολείο, αν διατίθενται πάρκινγκ.

 10. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΩΝΗΣ said

  το 4. Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. Tο Kράτος ενισχύει τους σπουδαστές που διακρίνονται, καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα με τις ικανότητές τους.

  να γίνει :4. Η Πολιτεία παρέχει δωρεάν παιδεια στους Έλληνες, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. Tο Kράτος ενισχύει τους σπουδαστές που διακρίνονται, καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα με τις ικανότητές τους.

  (το έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, δεν εξασφαλίζει ρητά για το ποιός έχει υποχρέωση στην παροχή της δωρεάν παιδείας. Δικαιούσαι μεν …. αλλά άντε να βρείς το δίκιο σου)

 11. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΩΝΗΣ said

  η πρόταση αλλαγής λέει:
  5. H ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση, καθώς και από ιδιωτικά πανεπιστημιακά ή πολυτεχνικά ιδρύματα και ιδρύματα ιδιοκτησίας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
  Tα ιδρύματα αυτά τελούν υπό την εποπτεία του Kράτους, τε δε κρατικά ιδρύματα έχουν δικαίωμα να ενισχύονται οικονομικά από αυτό και λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους που αφορούν τους οργανισμούς τους.

  Προτείνεται:
  5. H ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Tα ιδρύματα αυτά τελούν υπό την εποπτεία του Kράτους, το οποίο υποχρεούται στην διάθεση των απαιτουμένων οικονομικών πόρων για την λειτουργία τους η οποία τελείται σύμφωνα με τους νόμους που αφορούν τους οργανισμούς τους.
  Συγχώνευση ή κατάτμηση ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μπορεί να γίνει και κατά παρέκκλιση από κάθε αντίθετη διάταξη, όπως νόμος ορίζει.
  Η λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι επικίνδυνη για την Πολιτεία.

  Δηλ. με την αλλαγή που έχετε προτείνει, θα μπορούν πολυεθνικές εταιρείες να ιδρύσουν πανεπιστήμια με την έννοια ότι η παιδεία (ως παρ. 2 του άρθρου 16) έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες???
  Δεν είναι βέβαιο. Εδώ με κρατικά και … βλέπε «συνωστισμό στην Σμύρνη κλπ.
  Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα λειτουργούν με γνώμονα το κέρδος και θα είναι ανταγωνιστικά των κρατικών.
  Θα έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν καλύτερους οικονομικούς όρους στους καλύτερους καθηγητές, να τους προσλάβουν από τα κρατικά και να μείνουν τα κρατικά με την χλεμπάγια…..
  Δεν θα υπάρχουν ίσοι όροι στους πολίτες-φοιτητές σε ότι αφορά στην εισαγωγή τους. Οι μη έχοντες θα αγωνίζονται να μετέχουν σε εξετάσεις για την είσοδό τους στα κρατικά και οι έχοντες θα πληρώνουν και …. θα βγαίνουν επιστήμονες.
  Η Παιδεία είναι δημόσιο αγαθό και δεν πρέπει ΠΟΤΕ να πέσει στα χέρια των εταιρειών.
  Παράκληση για τα επιχειρήματά υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων.

  • Γεώργιος Στάικος said

   Το θέμα δεν είναι αν οι πολυεθνικές κλπ θα έχουν το δικαίωμα να ιδρύουν Πανεπιστήμια, το θέμα είναι αν ο κάθε Έλληνας πολίτης έχει το δικαίωμα να ιδρύσει Πανεπιστήμιο. Το θέμα είναι αν είμαστε μια ελεύθερη χώρα, κι αν αυτή την ελευθερία την εγγυάται το Σύνταγμα.
   Κατά τα άλλα, το να ακούω μύδρους κατά των πολυεθνικών με την ανεργία στο 25%, απλά σημαίνει ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα…

   • ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΩΝΗΣ said

    Επομένως το επιχείρημα σας, αφορά σε «εργασιακά» και όχι στο θέμα «παιδεία» και θα πρέπει να τοποθετηθείτε σε άλλο άρθρο.
    Σας ευχαριστώ.

    • Γεώργιος Στάικος said

     Δεν υπάρχει θέμα «εργασιακά» και θέμα «παιδεία». Για να δουλέψει κανείς χρειάζεται παδεία, και η παιδεία προϋποθέτει δουλειά. Τέτοιες ταξινομήσεις και διαχωρισμοί δεν βοηθάνε, σύγχυση μόνο προκαλούν και αποπροσανατολισμό.

 12. Στυλ. Σφακιανάκης said

  Το 1. εδάφιο του άρθρου αυτού δεν πρέπει να αναφέρεται στην τέχνη και η επιστήμη,αλλά στην παιδεία όπως π.χ. παρακάτω:
  1. H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες.
  2. Tα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από εννέα.
  3. Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας και εκπαίδευσης σε κρατικά εκπαιδευτήρια.σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσής τους μέχρι και την ανωτάτης. Tο Kράτος ενισχύει τους σπουδαστές που διακρίνονται ανάλογα με τις ικανότητές τους, καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία.
  4. H ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με πλήρη αυτοδιοίκηση και με πρώτιστο σκοπό την εκπαίδευση του απαραίτητου επιστημονικού προσωπικού που αναγκαιεί στην υπερκάλυψη κατά σχετικό ποσοστό των αναγκών χώρας. Τα ως άνω κρατικά ιδρύματα έχουν δικαίωμα να ενισχύονται οικονομικά από αυτό και να λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους που αφορούν τους οργανισμούς τους. H ανώτατη εκπαίδευση δύναται ακόμη να παρέχεται από πολυτεχνικά ιδρύματα και ιδρύματα ιδιοκτησίας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και παραρτημάτων πανεπιστημίων εξωτερικού που θα τελούν υπό την έγκριση και εποπτεία του Kράτους.
  5. Oι καθηγητές των κρατικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι δημόσιοι λειτουργοί. Tο υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό τους επιτελεί επίσης δημόσιο λειτούργημα, με τις προϋποθέσεις που ο νόμος ορίζει. Tα σχετικά με την κατάσταση όλων αυτών των προσώπων, έναρξη και παύση θητείας κλπ, καθορίζονται από τους οργανισμούς των οικείων ιδρυμάτων. κλπ

  ΓΕΝΙΚΩΣ όμως πρέπει τα άρθρα του Νέου Συντάγματος να μην αναφέρονται σε νόμους που ΘΑ ΨΗΦΙΣΤΟΥΝ διότι το πλείστον τέτοιων νόμων οδηγούν σε σκόπιμες παρερμηνείες του.

  Επίσης ΔΕΝ είναι εφικτό να προσκολούμεθα στο πώς θα διαμορφώσουμε με άλλο τρόπο τά άρθρα του ισχύοντος Συντάγματος διότι τα περισσότερα είναι τελείως ΑΧΡΗΣΤΑ ως εξυπηρετούμενα ορισμένους και ΟΧΙ τον ΛΑΟ.

 13. […] ‘Αρθρο 16: (Παιδεία, τέχνη, επιστήμη) […]

 14. […] Δημοσιεύθηκε στο Uncategorized | 21 Comments » […]

 15. sami5988 said

  1. H τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες η ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του Kράτους. H ακαδημαϊκή ελευθερία και η ελευθερία της διδασκαλίας οφείλουν να απαλλάσσονται από το καθήκον της υπακοής στο Σύνταγμα.

  2. H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες.

  3. Tα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από επτά.

  4. Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. Tο Kράτος ενισχύει τους σπουδαστές που διακρίνονται, καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα με τις ικανότητές τους.

  5. H ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται μόνο από τα Πανεπιστήμια και τα Πολυτεχνεία δημόσια αλλά και ιδιωτικά. τα ΙΕΚ και οι ιδιωτικές σχολές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καταργούνται και οι ειδικότητες τους ανήκουν μόνο στα Πανεπιστήμια. Η εισαγωγή σε αυτά γίνεται μόνο μέσω πανελλαδικών εξετάσεων.
  6. Oι καθηγητές των κρατικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι δημόσιοι λειτουργοί. Tο υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό τους επιτελεί επίσης δημόσιο λειτούργημα, με τις προϋποθέσεις που νόμος ορίζει. Tα σχετικά με την κατάσταση όλων αυτών των προσώπων καθορίζονται από τους οργανισμούς των οικείων ιδρυμάτων.

  Oι καθηγητές των κρατικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δεν μπορούν να παυθούν προτού λήξει σύμφωνα με το νόμο ο χρόνος υπηρεσίας τους παρά μόνο με τις ουσιαστικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 88 παράγραφος 4 και ύστερα από απόφαση συμβουλίου που αποτελείται κατά πλειοψηφία από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς.
  Οι καθηγητές των κρατικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αποχωρούν αυτοδικαίως μόλις λήξει το ακαδημαϊκό έτος μέσα στο οποίο συμπληρώνουν το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας τους.

  7. H επαγγελματική και κάθε άλλη ειδική εκπαίδευση παρέχεται μόνο από τα Πανεπιστήμια με ισότιμα πτυχία, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από τέσσερα ή πέντε χρόνια.
  8. καταργείται
  9. O αθλητισμός τελεί υπό την ανώτατη εποπτεία του Kράτους.

  Tο Kράτος ενισχύει οικονομικά κατά τις δυνάμεις του και ελέγχει τις ερασιτεχνικές ενώσεις των αθλητικών σωματείων κάθε είδους.

 16. sami5988 said

  Όλοι οι Έλληνες ακόμα και οι αλλοδαποί έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. Tο Kράτος ενισχύει τους σπουδαστές που διακρίνονται, καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα με τις ικανότητές τους.

 17. sami5988 said

  8. Απαγορεύεται η ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτηρίων που δεν ανήκουν στο Kράτος και ανήκουν μόνο σε ιδιώτες, τα σχετικά με την εποπτεία που ασκείται πάνω σ’ αυτά, καθώς και την υπηρεσιακή κατάσταση του διδακτικού προσωπικού τους.
  H σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες επιτρέπεται.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: