ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Σχολιάστε κάθε άρθρο, κάνετε προτάσεις για τυχόν αλλαγή του και ψηφίστε.

 • Αρχείο

 • Kατηγορίες

 • Advertisements

‘Αρθρο 17: (Προστασία της ιδιοκτησίας, απαλλοτρίωση)

Posted by Διαβούλευση στο 21/03/2012

ΙΣΧΥΟΝ  ΑΡΘΡΟ

1. H ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Kράτους, τα δικαιώματα όμως που απορρέουν από αυτή δεν μπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συμφέροντος.

2. Kανένας δεν στερείται την ιδιοκτησία του, παρά μόνο για δημόσια ωφέλεια που έχει αποδειχθεί με τον προσήκοντα τρόπο, όταν και όπως ο νόμος ορίζει, και πάντοτε αφού προηγηθεί πλήρης αποζημίωση, που να ανταποκρίνεται στην αξία την οποία είχε το απαλλοτριούμενο κατά το χρόνο της συζήτησης στο δικαστήριο για τον προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης. Aν ζητηθεί απευθείας ο οριστικός προσδιορισμός της αποζημίωσης, λαμβάνεται υπόψη η αξία κατά το χρόνο της σχετικής συζήτησης στο δικαστήριο.

Αν η συζήτηση για τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης διεξαχθεί μετά την παρέλευση έτους από τη συζήτηση για τον προσωρινό προσδιορισμό, τότε για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λαμβάνεται υπόψη η αξία κατά το χρόνο της συζήτησης για τον οριστικό προσδιορισμό. Στην απόφαση κήρυξης πρέπει να δικαιολογείται ειδικά η δυνατότητα κάλυψης της δαπάνης αποζημίωσης. Η αποζημίωση, εφόσον συναινεί ο δικαιούχος, μπορεί να καταβάλλεται και σε είδος ιδίως με τη μορφή της παραχώρησης της κυριότητας άλλου ακινήτου ή της παραχώρησης δικαιωμάτων επί άλλου ακινήτου.

3. H ενδεχόμενη μεταβολή της αξίας του απαλλοτριουμένου μετά τη δημοσίευση της πράξης απαλλοτρίωσης, και μόνο εξαιτίας της, δεν λαμβάνεται υπόψη.

4. Η αποζημίωση ορίζεται από τα αρμόδια δικαστήρια. Μπορεί να οριστεί και προσωρινά δικαστικώς, ύστερα από ακρόαση ή πρόσκληση του δικαιούχου, που μπορεί να υποχρεωθεί κατά την κρίση του δικαστηρίου να παράσχει για την είσπραξή της ανάλογη εγγύηση, σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος. Νόμος μπορεί να προβλέπει την εγκαθίδρυση ενιαίας δικαιοδοσίας, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 94, για όλες τις διαφορές και υποθέσεις που σχετίζονται με απαλλοτρίωση, καθώς και την κατά προτεραιότητα διεξαγωγή των σχετικών δικών. Με τον ίδιο νόμο μπορεί να ρυθμίζεται ο τρόπος με τον οποίο συνεχίζονται εκκρεμείς δίκες.

Πριν καταβληθεί η οριστική ή προσωρινή αποζημίωση διατηρούνται ακέραια όλα τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη και δεν επιτρέπεται η κατάληψη.

Προκειμένου να εκτελεστούν έργα γενικότερης σημασίας για την οικονομία της Χώρας είναι δυνατόν, με ειδική απόφαση του δικαστηρίου που είναι αρμόδιο για τον οριστικό ή προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης, να επιτρέπεται η πραγματοποίηση εργασιών και πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης, υπό τον όρο της καταβολής εύλογου τμήματος της αποζημίωσης και της παροχής πλήρους εγγύησης υπέρ του δικαιούχου της αποζημίωσης, όπως νόμος ορίζει. Η δεύτερη πρόταση του πρώτου εδαφίου εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις αυτές.

H αποζημίωση που ορίστηκε καταβάλλεται υποχρεωτικά το αργότερο μέσα σε ενάμισι έτος από τη δημοσίευση της απόφασης για τον προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης και, σε περίπτωση απευθείας αίτησης για οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης, από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης του δικαστηρίου, διαφορετικά η απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδικαίως.
H αποζημίωση δεν υπόκειται, ως αποζημίωση, σε κανένα φόρο, κράτηση ή τέλος.

5. Nόμος ορίζει τις περιπτώσεις υποχρεωτικής ικανοποίησης των δικαιούχων για την πρόσοδο, την οποία έχασαν από το ακίνητο που απαλλοτριώθηκε έως το χρόνο καταβολής της αποζημίωσης.

6. Όταν πρόκειται να εκτελεστούν έργα κοινής ωφέλειας ή γενικότερης σημασίας για την οικονομία της Xώρας, νόμος μπορεί να επιτρέψει την απαλλοτρίωση υπέρ του Δημοσίου ευρύτερων ζωνών, πέρα από τις εκτάσεις που είναι αναγκαίες για την κατασκευή των έργων. O ίδιος νόμος καθορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους μιας τέτοιας απαλλοτρίωσης, καθώς και τα σχετικά με τη διάθεση ή χρησιμοποίηση, για δημόσιους ή κοινωφελείς γενικά σκοπούς, των εκτάσεων που απαλλοτριώνονται επιπλέον όσων είναι αναγκαίες για το έργο που πρόκειται να εκτελεστεί. 

7. Nόμος μπορεί να ορίσει ότι για την εκτέλεση έργων με προφανή κοινή ωφέλεια υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμών κοινής ωφέλειας και δημόσιων επιχειρήσεων, επιτρέπεται να διανοιχθούν υπόγειες σήραγγες στο επιβαλλόμενο βάθος, χωρίς αποζημίωση, υπό τον όρο ότι δεν θα παραβλάπτεται η συνήθης εκμετάλλευση του υπερκείμενου ακινήτου.


ΠΡΟΤΑΣΗ  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1. H ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Kράτους, τα δικαιώματα όμως που απορρέουν από αυτή δεν μπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συμφέροντος.

2. Kανένας δεν στερείται την ιδιοκτησία του, παρά μόνο για δημόσια ωφέλεια που έχει αποδειχθεί με τον προσήκοντα τρόπο, σύμφωνα με ειδικό νόμο περί απαλλοτριώσεων και πάντοτε αφού προηγηθεί πλήρης αποζημίωση που να ανταποκρίνεται στην αξία την οποία είχε το απαλλοτριούμενο κατά το χρόνο της συζήτησης στο δικαστήριο.

3. Η αποζημίωση ορίζεται από τα αρμόδια δικαστήρια. Η όλη διαδικασία της απαλλοτρίωσης και η καταβολή της αποζημίωσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθείς μέσα σε χρονικό διάστημα το ανώτερο τριών ετών από την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρώτης απόφασης σχετικά με την απαλλοτρίωση, διαφορετικά η απαλλοτρίωση είναι αυτοδίκαια άκυρη.

Πριν καταβληθεί η αποζημίωση διατηρούνται ακέραια όλα τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη και δεν επιτρέπεται η κατάληψη.

H αποζημίωση δεν υπόκειται, ως αποζημίωση, σε κανένα φόρο, κράτηση ή τέλος.

4. Όταν πρόκειται να εκτελεστούν έργα κοινής ωφέλειας ή γενικότερης σημασίας για την οικονομία της Xώρας, μπορεί να επιτραπεί η απαλλοτρίωση υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμών κοινής ωφέλειας και δημόσιων επιχειρήσεων,  ευρύτερων ζωνών, πέρα από τις εκτάσεις που είναι αναγκαίες για την κατασκευή των έργων, πάντα όμως με τις προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων.

Μπορεί να διανοιχθούν υπόγειες σήραγγες στο επιβαλλόμενο βάθος, χωρίς αποζημίωση, υπό τον όρο ότι δεν θα παραβλάπτεται η συνήθης εκμετάλλευση του υπερκείμενου ακινήτου.

 

 

5 Σχόλια to “‘Αρθρο 17: (Προστασία της ιδιοκτησίας, απαλλοτρίωση)”

 1. Αναστασία Νισκοπούλου-Λουκά said

  Μήπως να προβλεφθεί με κάπιον τρόπο και να μπούν ασφαλιστικές δικλείδες ως προς την προστασία του Φυσικού περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων και περιοίκων μιας υπο απαλλοτρίωση περιοχής και των Δημοσίων έργων/εγκαταστάσεων που πρόκειται να εκτελεσθούν? καθώς επίσης και των εκτάσεων που απαλλοτριώνονται απο το Δημόσιο με μεσολάβηση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων που θα τις εποινικιάσουν ή θα τις καρπωθούν μέσω του Δημοσίου προς ίδιαν εκμετάλευση και ίδιον όφελος??

 2. νομίζω το σύνταγμα ορίζει ότι η Γη ανήκει στο κράτος απλά δεν ξέρω ακόμα σε πιο άρθρο να αναζητήσω αυτόν τον ορισμό.
  Οι πολίτες το μόνο που μπορούν να έχουν είναι χρήση και η επικαρπία της χρήσης. Ακριβώς διότι η λέξη πολιτεία ως προς την χρήση –είναι αόριστη λέξη.
  –η υψηλή κυριότητα λοιπόν
  έτσι κι αλλιώς είναι κοινή και αδιαίρετη του Δήμου –πολιτείας [κράτους μέχρι τώρα]
  που ο χάρτης ορίζει τη δικαιοδοσία της κάθε πολιτείας –κράτους.
  Είναι σαφές λοιπόν ότι η Γη έτσι κι αλλιώς
  έχει την φυσική έννοια της Κοινοκτημοσύνης.
  Το πρόβλημα επομένως δεν είναι αν η γη είναι ελεύθερη για όλα τα όντα αλλά,
  ως αναφορά τον άνθρωπο
  στο ποιος και πως θα καλλιεργηθεί αφενός
  και πώς θα προστατευτεί αφετέρου –από τον ίδιο τον… αγριάνθρωπο.
  Μη μας κακοφαίνεται,
  αν μελετήσουμε σε βάθος την συμπεριφορά μας, παρά τη λογική και κριτική ικανότητα που διαθέτουμε ακόμα δεν καταφέραμε να αποβάλλουμε την αγριότητα, ή; Μήπως μέσω του συστήματος που έχουμε [της εξουσίας και ιδιοκτησίας] οδηγούμαστε όλο και πιο πολύ στην αγριότητα;
  Για να φτάσουμε επομένως στην πολυπόθητη κοινοκτημοσύνη, χρειάζεται πολύ κόπος –να χυθεί πολύ μελάνη, να παραιτηθούμε από πολλές κακές συνήθειες, για να μπορούμε να μιλάμε συλλογική –κοινή χρήση γης –χωρίς να διανοείται κανένας να αδικήσει κανέναν.
  Η μεγαλύτερη καταστροφή της Γης,
  του βιολογικού περιβάλλοντός της δηλαδή, οφείλεται στην ανόητη και απερίσκεπτη [εντολή τάχα του θεού] που είπε τάχα ο… θεός…
  κάποιος πανούργος αχόρταγος ανάγωγος και αμόρφωτος καπιταλίστας εξουσιαστής δηλαδή,
  πως τάχα οραματίστηκε κάποιο θεό που είπε στα ανθρωπάκια… αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε την γη…
  είναι η αιτία του κακού που ζούμε σήμερα.

  Από τη φύση η γη δεν ανήκει σε κανέναν
  κι όμως όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να ζούμε πάνω σε αυτήν,
  άρα και να κινούμαστε ελεύθερα πάνω σε αυτήν.
  Σαν ανθρωπάκια επομένως, οφείλουμε επιτέλους να καταλάβουμε ότι η γη δεν είναι για να την χειριζόμαστε όπως ο καθένας γουστάρει, αλλά,
  οφείλουμε επιτέλους να ορίσουμε κοινούς κανόνες της χρήσης Γης.

  έχει γίνει πιστεύω συνείδηση σε όλους μας πια ότι, έτσι όπως πάμε καταστρέφουμε το περιβάλλον και μαζί με αυτό την ίδια την δική μας ύπαρξη.
  Δεν μπορεί λ.χ. κάποιοι να θέλουν να λιώσουν τους πόλους για να θησαυρίσουν, αδιαφορώντας πλήρως για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

  Θαρρώ λοιπόν ότι, ο καθένας μας δεν έχει ανάγκη ιδιοκτησίας γης πέρα από ένα δυο σπίτια με ανώτατη έκταση μερικά στρέμματα που μετρώνται με τα δάκτυλα του ενός χεριού.

  Όλα τα άλλα, οφείλουν να ανήκουν στους δήμους.
  Οι πολίτες να οργανώνουν Δημοτικές Εταιρίες Πολιτών Βάσης. Να ενοικιάζουν από το Δήμο τη Γη και με βάση καθορισμένων κανόνων να καλλιεργούμε τη Γη.

  Αυτό που, πιστεύω θέλουμε όλοι μας, είναι να διαμορφώσουμε
  αγνές σχέσεις μεταξύ μας, μα αυτό δεν γίνεται να δεν παραιτηθούμε από τα προνόμια. Η αλήθεια είναι ότι το 80% των πολιτών –δεν διαθέτουν κάποια προνόμια, και το ζήτημα δεν είναι αν μπορεί αυτό το 80% να επιβάλει την αφαίρεση των προνομίων από τους λίγους, αλλά να γίνει συνείδηση ό,τι με προνομιούχους δεν ορθώνουμε κοινωνία δικαίου.

  πως θα διαμορφώσουμε πολιτεία δικαίου με αυτό το παντελώς [άναρχο] ιδιοκτησιακό σύστημα;
  τι θα προστατέψει ο νόμος, την γκανγκστερική ιδιοποίηση Γης και πλούτου χιλιάδων και εκατοντάδων εκατομμυρίων μέχρι δισεκατομμυρίων Ευρώ χρυσού και ακινήτων; Από πού με ποιους κόπους και με ποιο δικαίωμα
  κατέχει ο κάθε Ροκφέλερ Βαρδινογιάννης Νιάρχος Λάτσης Κρουπ Φορντ και μερικές χιλιάδες πλουτοκράτες εκατομμύρια εκτάρια γης;

  Κατανοώ λοιπόν την ομάδα πρωτοβουλίας πως… σε αυτόν το τομέα –τον τομέα της ιδιοκτησίας δεν προτείνει τίποτε το επαναστατικό, επειδή ακόμα και ο μικρός ιδιοκτήτης φοβάται μη του πάρει κάποιος το σπίτι του… να τα πάρει η πολιτεία και να τα δώσει που αλήθεια; άλλο βέβαια αν κάποιοι έχουν δέκα πενήντα εκατό και βάλε ακίνητα, και άλλο ο μικρός βιοπαλαιστής. Αυτός δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, όχι μόνον δεν του παίρνει κανένας την [ασήμαντη] έτσι κι αλλιώς ιδιοκτησία του, αλλά θα τον ενισχύσει κιόλας για να μπορεί να το διατηρεί σε καλή κατάσταση.
  Όσο για τις μεγάλες ιδιοκτησίες έχει διαμορφωθεί τέτοια κατάσταση που θα ήμασταν αναγκασμένοι να εκβιάσουμε πολλούς συμπολίτες μας.
  δεν το κάνουμε, και ούτε είναι ηθικό να το κάνουμε
  θα πρέπει να περάσει ομαλά η ανθρωπότητα στην κοινοκτημοσύνη,
  και γι’ αυτό το σκοπό, πρέπει να πείσουμε αυτούς που οδήγησαν τα πράγματα μέχρις εδώ, αν όχι τους πλουτοκράτες –τουλάχιστον το [λεγόμενο σημερινό πολιτικό προσωπικό], ότι –είναι ανάγκη πάσα να απελευθερωθούν οι ίδιοι από το σύνδρομο της εξουσίας προκειμένου
  –ως σύνολο πολιτικού προσωπικού και πολίτες,
  να περάσουμε την στο σύστημα της κοινοκτημοσύνης.

  Πάντως φιλοδοξούμε ότι σε ορατό χρόνο
  η επόμενη γενιά
  να καταφέρει να αλλάξει τούτο το απαράδεκτο καθεστώς.

 3. Στυλ. Σφακιανάκης said

  1. ΣΩΣΤΟ.
  2. ΣΩΣΤΟ.
  3. Η αποζημίωση ορίζεται από τα αρμόδια δικαστήρια. Η όλη διαδικασία της απαλλοτρίωσης και η καταβολή της αποζημίωσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέσα σε χρονικό διάστημα ΕΝΟΣ και ΗΜΙΣΕΩΣ έτους από την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρώτης απόφασης απαλλοτρίωσης διαφορετικά η απαλλοτρίωση είναι αυτοδίκαια άκυρη. Η αποζημίωση ΔΕΝ μπορεί να είναι κατώτερη της αντικειμενικής αξίας του υπό απαλλοτρίωση ακινήτου που είχε ορίσει το δημόσιο πριν τουλάχιστον 2 έτη από την απόφασή του περί της απαλλοτριώσεως.
  ΛΟΙΠΑ ΟΡΘΑ

 4. […] ‘Αρθρο 17: (Προστασία της ιδιοκτησίας, απαλλοτρίωση) […]

 5. […] Δημοσιεύθηκε στο Uncategorized | 3 Comments » […]

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: