ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Σχολιάστε κάθε άρθρο, κάνετε προτάσεις για τυχόν αλλαγή του και ψηφίστε.

‘Αρθρο 24: (Προστασία του περιβάλλοντος)

Posted by Διαβούλευση στο 21/03/2012

ΙΣΧΥΟΝ  ΑΡΘΡΟ

1. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων. Η σύνταξη δασολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους. Απαγορεύεται η μεταβολή του προορισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων, εκτός αν προέχει για την Εθνική Oικονομία η αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη τους χρήση, που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον.

2. H χωροταξική αναδιάρθρωση της Xώρας, η διαμόρφωση, η ανάπτυξη, η πολεοδόμηση και η επέκταση των πόλεων και των οικιστικών γενικά περιοχών υπάγεται στη ρυθμιστική αρμοδιότητα και τον έλεγχο του Kράτους, με σκοπό να εξυπηρετείται η λειτουργικότητα και η ανάπτυξη των οικισμών και να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης.
Oι σχετικές τεχνικές επιλογές και σταθμίσεις γίνονται κατά τους κανόνες της επιστήμης. Η σύνταξη εθνικού κτηματολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους.

3. Για να αναγνωριστεί μία περιοχή ως οικιστική και για να ενεργοποιηθεί πολεοδομικά, οι ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται σε αυτή συμμετέχουν υποχρεωτικά, χωρίς αποζημίωση από τον οικείο φορέα, στη διάθεση των εκτάσεων που είναι απαραίτητες για να δημιουργηθούν δρόμοι, πλατείες και χώροι για κοινωφελείς γενικά χρήσεις και σκοπούς, καθώς και στις δαπάνες για την εκτέλεση των βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων, όπως νόμος ορίζει.

4. Nόμος μπορεί να προβλέπει τη συμμετοχή των ιδιοκτητών περιοχής που χαρακτηρίζεται ως οικιστική στην αξιοποίηση και γενική διαρρύθμισή της σύμφωνα με εγκεκριμένο σχέδιο, με αντιπαροχή ακινήτων ίσης αξίας ή τμημάτων ιδιοκτησίας κατά όροφο, από τους χώρους που καθορίζονται τελικά ως οικοδομήσιμοι ή από κτίρια της περιοχής αυτής.

5. Oι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και στην αναμόρφωση των οικιστικών περιοχών που ήδη υπάρχουν. Oι ελεύθερες εκτάσεις, που προκύπτουν από την αναμόρφωση, διατίθενται για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων ή εκποιούνται για να καλυφθούν οι δαπάνες της πολεοδομικής αναμόρφωσης, όπως νόμος ορίζει. 

6. Tα μνημεία, οι παραδοσιακές περιοχές και τα παραδοσιακά στοιχεία προστατεύονται από το Kράτος. Nόμος θα ορίσει τα αναγκαία για την πραγματοποίηση της προστασίας αυτής περιοριστικά μέτρα της ιδιοκτησίας, καθώς και τον τρόπο και το είδος της αποζημίωσης των ιδιοκτητών.

_______________________

**Ερμηνευτική δήλωση: Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία, μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά.

 

ΠΡΟΤΑΣΗ  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους. Για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας. 

Οι δασικές εκτάσεις ανήκουν κατά κυριότητα στους οικείους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, στα όρια των οποίων υπάγονται. 

Οι αντίστοιχοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης είναι υπεύθυνοι για την προστασία των δασών από πυρκαϊές, καταπατήσεις και παράνομη υλοτομία. 

2. H χωροταξική αναδιάρθρωση της Xώρας, η διαμόρφωση, η ανάπτυξη, η πολεοδόμηση και η επέκταση των πόλεων και των οικιστικών γενικά περιοχών υπάγεται στη ρυθμιστική αρμοδιότητα και τον έλεγχο του Kράτους, το οποίο υποχρεούται να εντάξει το σύνολο της χώρας σε ένα ενιαίο χωροταξικό οικιστικό σχέδιο, με σκοπό να προληφθεί η άναρχη δόμηση, η καταστροφή του περιβάλλοντος και η καταπάτηση δημόσιας περιουσίας. 

Oι σχετικές τεχνικές επιλογές και σταθμίσεις γίνονται κατά τους κανόνες της επιστήμης. Η σύνταξη εθνικού κτηματολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους.

3. Για να αναγνωριστεί μία περιοχή ως οικιστική και για να ενεργοποιηθεί πολεοδομικά, οι ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται σε αυτή συμμετέχουν υποχρεωτικά, χωρίς αποζημίωση από τον οικείο φορέα, στη διάθεση των εκτάσεων που είναι απαραίτητες για να δημιουργηθούν δρόμοι, πλατείες και χώροι για κοινωφελείς γενικά χρήσεις και σκοπούς, καθώς και στις δαπάνες για την εκτέλεση των βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων.

4. Μπορεί να προβλεφθεί η συμμετοχή των ιδιοκτητών περιοχής που χαρακτηρίζεται ως οικιστική στην αξιοποίηση και γενική διαρρύθμισή της σύμφωνα με εγκεκριμένο σχέδιο, με αντιπαροχή ακινήτων ίσης αξίας ή τμημάτων ιδιοκτησίας κατά όροφο, από τους χώρους που καθορίζονται τελικά ως οικοδομήσιμοι ή από κτίρια της περιοχής αυτής.

5. Oι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και στην αναμόρφωση των οικιστικών περιοχών που ήδη υπάρχουν. Oι ελεύθερες εκτάσεις, που προκύπτουν από την αναμόρφωση, διατίθενται για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων ή εκποιούνται για να καλυφθούν οι δαπάνες της πολεοδομικής αναμόρφωσης. 

6. Tα μνημεία, οι παραδοσιακές περιοχές και τα παραδοσιακά στοιχεία προστατεύονται από το Kράτος με πλήρη αποζημίωση των ιδιοκτητών σε περίπτωση περιορισμού ή απώλειας της αντίστοιχης ιδιοκτησίας.

 

Advertisements

8 Σχόλια to “‘Αρθρο 24: (Προστασία του περιβάλλοντος)”

 1. Στο Ευρωπαϊκό δίκαιο εκτός από την αειφορία ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ και η αρχή της πρόληψης σε θέματα περιβάλλοντος και αυτό γιατί Ι. η αποκατάσταση είναι σχεδόν ανέφικτη σε ρυπασμένες περιοχές άρα πρέπει να λειτουργούμε με την αρχή της πρόληψης αφού τα επιστημονικά δεδομένα είναι και πολλά και αξιόπιστα και μπορεί να μας καθοδηγήσουν.
  2.Τα επιστημονικά δεδομένα από την άλλη δεν είναι αποδεικτικά στοιχεία με την ρηχότητα που εξετάζονται στα δικαστήρια από δικαστές που δυστυχώς δεν είναι ειδικοί στις περιβαλλοντικές επιστήμες και δεν μπορούν να κρίνουν την ουσία και μένουν στον τύπο. Έτσι στην χώρα δεν τιμωρούνται ποτέ τα περιβαλλοντικά εγκλήματα που συμβαίνουν συνεχώς.
  Τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει μια μεγάλη καταστροφή στις θάλασσες με τα απόβλητα, τις μαρίνες και τα μπαζώματα, τις αποξηράνσεις των λιμνοθαλασσών και βάλτων και τις υδατοκαλλιέργειες. ΣΥΝΕΠΩΣ εκτός από τα δάση στην Ελλάδα με το αρχιπέλαγος του Αιγαίου και τους υγροβιότοπους του Ιονίου πρέπει να προστατεύεται ΑΥΣΤΗΡΑ η θάλασσα και η παραλιακή ζώνη. Η αυστηρή προστασία του περιβάλλοντος είναι η μόνη αναπτυξιακή και ορθολογική ενέργεια που εγγυάται την επιβίωση των νέων γενεών σε ένα υγιές περιβάλλον και όχι νοσογόνο και την ευημερία τους.

  Για μένα δεν είναι σωστό να εμπλέκονται ΔΥΟ τελείως διαφορετικά πράγματα το φυσικό περιβάλλον με τους φυσικούς νόμους και την αειφορία στην αξιοποίηση των πόρων και ο πολιτισμός και η παράδοση. Πρέπει να διαχωριστούν και να ακολουθήσουμε τους διαφορετικούς τρόπους που απαιτεί η προστασία δύο τελείως διαφορετικών αξιών – με την μεταφορική και οικονομική σημασία του όρου αξία.

  • συμφωνώ -τι σχέση έχει ο πολιτισμός με τη γενική προστασία του περιβάλλοντος;
   μπορεί μέσω του [βίτσιου] θα έλεγα, να προστατεύουμε τα ερείπια = πολιτιστική κληρονομιά, να συγκαταλέγεται στην προστασία του περιβάλλοντος;
   ναι να προστατέψουμε τα παλαιά ερείπια, αλλά ποτέ από αυτά δεν διδαχθήκαμε περιβαλλοντική συνείδηση. θα πρέπει να σταματήσουμε να αναζητούμε κι άλλα ερείπια, να δώσουμε προσοχή στο περιβάλλον. ειδικά με την προστασία -τη θωράκιση από προστασία πυρκαγιών των δασών οφείλουμε όλοι μας ειδικά οι νεότεροι από το 20ο μέχρι το 40ο έτος τησ ηλικίας να είναι όλοι ενταγμένη σε εθελοντικές οργανώσεις πυρασφάλειας και γενικά προστασίας του περιβάλλοντος. ο καθένας μας να εκπαιδευτούμε σαν χωροφύλακες. να είμαστε οι ίδιοι το μάτι το αυτή και το σώμα μας να προσφερθούμε εθελοντικά για την προστασία του αγαθού που ονομάζεται περιβάλλον.

 2. Θάνος said

  Λοιπόν, εδώ πρέπει να γίνει ΟΛΙΚΗ αλλαγή των ανώθεν εκτρωματικών νόμων. Εξαιτίας αυτών έγιοναν πολλά στα δάση και ΔΕΝ συνελήφθησαν οι εγκληματίες.

  1. Η περιβαλλοντική προστασία είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και ΑΥΣΤΗΡΗ και όλοι οι δασοφύλακες έχουν την υποχρέωση να προστατεύουν οτιδήποτε φυσικό(δάσος, χωράφι, κλπ) μέχρι και τα άγρια ζώα.

  2. η ζωώδη προστασία είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και ΑΥΣΤΗΡΗ για όλα τα ζώα παντός είδους και όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να τα φροντίζουν. Απαγορεύεται η ευθανασία και η παράνομη ευθανασία τους. Αρμόδιοι για την καταγγελία μπορούν να κριθούν οι υπηρεσίες προστασίας των ζώων και ο καταγγελών πολίτης.

  3. η οποιαδήποτε βεβήλωση τους και η παράνομη θανάτωση των άγριων ζώων διώκεται με την ισόβια κάθειρξή εφ’ όρου ζωής δίχως αναστολή, έφεση και άδεια. Μετά την σύλληψη των εγκληματιών, η αναδάσωση και η διόρθωση όλων των κατεστραμμένων είναι υποχρεωτική προκειμένου να επανέλθουν στα φυσιολογικά επίπεδα.

  4. Απαγορεύεται αυστηρά η κατασκευή οικισμού από οποιοδήποτε υλικό, ΕΚΤΟΣ του ξύλου, είτε τα δάση είναι φυσιολογικά, είτε καμένα. Διώκεται με 10 χρόνια φυλάκιση και με προστιμό ανάλογα το μέγεθος του οικισμού προκειμένου να κατεδαφιστεί. Επιτρέπεται βέβαια η κτίση τους μόνο αν το έδαφος είναι δικαιωματικά δικό του και με την άδεια του δήμου.

  Απλά κι ωραία. Μόνο έτσι θα σταματήσουν οι δασώδεις βεβηλώσεις!

 3. Despina said

  Συμφωνώ απόλυτα με τα σχόλια του Θάνου.Προστασία της πανίδας και της χλωρίδας και αυστηρότατη νομοθεσία κακουργηματικού χαρακτήρα, για την θανάτωση των άγριων ζωων.

 4. Ntinos said

  «Ποινή θανάτου για ρύπανση και παραβίαση της προστασίας του περιβάλλοντος στην Κίνα»

  Οι κινεζικές αρχές παραχώρησαν στα δικαστήρια τη δικαιοδοσία να εκδίδουν αποφάσεις για την επιβολή της εσχάτης των ποινών σε σοβαρές υποθέσεις ρύπανσης και μόλυνσης, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης, καθώς η κυβέρνηση πασχίζει να κατευνάσει τις ανησυχίες του πληθυσμού για την επιδείνωση των περιβαλλοντικών συνθηκών.

  Ένα όλο και μεγαλύτερο ποσοστό του αστικού πληθυσμού έχει αρχίσει να αντιτίθεται στην πολιτική ανάπτυξης με κάθε κόστος της κυβέρνησης, η οποία ναι μεν είχε εκτινάξει την οικονομία τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, όμως έχει αναδείξει το περιβάλλον ως ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα ανησυχίας και διαμαρτυρίας.

  Μία νέα δικαστική ερμηνεία που ξεκινά από σήμερα επιβάλλει «αυστηρότερες τιμωρίες» και σκληραίνει την ως σήμερα «χαλαρή κι επιφανειακή» εφαρμογή της κρατικής νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

  «Οι πιο σοβαρές υποθέσεις θα επισύρουν τη θανατική ποινή», μετέδωσε η ίδια πηγή.

  «Με ακόμη πιο ακριβή κριτήρια για τις καταδίκες και την έκδοση αποφάσεων, η δικαστική ερμηνεία προσφέρει ένα παντοδύναμο νομικό έρεισμα για την εφαρμογή του νόμου και αναμένεται να διευκολύνει τη δουλειά των δικαστών και να καταστήσει πιο αυστηρή την τιμωρία για τους ρυπαντές», προσθέτει το Νέα Κίνα, επικαλούμενο την κυβερνητική ανακοίνωση.

  «Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε διαθέσιμη δύναμη προκειμένου να αποκαλύπτουμε εγκαίρως όλες τις ενδείξεις παραβίασης της περιβαλλοντικής πολιτικής», καταλήγει.

  Πηγή: http://www.kathimerini.gr

  Κάπως τραβηγμένο, αλλά σίγουρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος.

  Κακά τα ψέματα, όποιος μολύνει το περιβάλλον υποβαθμίζει ή ακόμη και καταστρέφει τη ζωή των συνανθρώπων του και των μελλοντικών γενεών άρα και το μέλλον της πατρίδας μας. Αυτό δεν συνιστά εσχάτη προδοσία;

  Στη Κίνα έπρεπε να φτάσουν να κυκλοφορούν με ιατρικές μάσκες στις μεγαλουπόλεις, για να πάρουν μέτρα.
  Ας μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, και ας καταλάβουν όλοι ότι το περιβάλλον δεν τους ανήκει.
  Η δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης μπορεί να γίνει έτσι μια και έξω

 5. […] Δημοσιεύθηκε στο Uncategorized | 5 Comments » […]

 6. […] ‘Αρθρο 24: (Προστασία του περιβάλλοντος) […]

 7. rikatso@hotmail.com said

  Οι δασικές εκτάσεις ανήκουν σε όλους, δεν αλλάζουν χρήση για κανένα λόγο κι έτσι θα πρέπει να μείνουν με αυξημένη προστασία και εφαρμογή των λοιπών διατάξεων για την προστασία τους π.χ. λαθροθηρία, λαθροϋλοτομία. Αλλιώς, θα δούμε πρωτοφανείς αγοραπωλησίες εν ριπή οφθαλμού και τη χείριστη μορφή «ανάπτυξης» όλων των εποχών εις βάρος πληθυσμών αλλά και του συνόλου του Ελληνικού λαού.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: